Slider

Kpa w systemach zabezpieczenia społecznego – pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny i fundusz alimentacyjny – z uwzględnieniem najnowszych zmian w roku 2019 i RODO – praktyczne zastosowanie

27 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami Kpa w 2019 r., a tym samym ich wpływem na postępowanie administracyjne w systemach zabezpieczenia społecznego, zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu te zmiany i odpowie na pytania, jak rozwiązać w praktyce problemy rodzące się w trakcie wydawania decyzji w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego.

ADRESACI:

Osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej oraz w jst na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego w jst w kwestiach związanych z systemami zabezpieczenia społecznego.

PROGRAM:

 1. Stosowanie Kpa w systemach zabezpieczenia społecznego – relacje ustaw materialnych a przepisów kpa.
 2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne z zaznaczeniem odrębności ustaw zabezpieczenia społecznego – nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 3. Postępowanie wyjaśniające :
 • wszczęcie postępowania – data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych. –sporządzanie wezwań do osobistego stawiennictwa, wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku, zawieranie odpowiednich pouczeń kierowanych do strony,
 • prawidłowe pozostawienie wniosku bez rozpoznania (forma i treść)
 • liczenie terminów i konsekwencje wynikające z przekroczenia terminu,
 • właściwa ocena wniosku pod kątem właściwości organu przez pryzmat właściwości miejscowej i przedmiotowej organu,
 • spory kompetencyjne,
 • doręczenia pism i decyzji,
 • doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą,
 • sporządzanie protokołu z wyjaśnień strony, odbieranie oświadczeń sporządzonych przez stronę postępowania,
 • nowe regulacje postępowania dowodowego – poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem,
 • udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie,
 • sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii z akt sprawy,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań,
 • udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO,
 • prowadzenie postępowania z udziałem pełnomocnika strony,
 • działanie przez pełnomocnika w postępowaniu,
 • wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych,
 • terminy załatwienia sprawy (właściwe przedłużenia terminu załatwienia sprawy),
 • nowe regulacje załatwiania spraw w sytuacji bezczynności organu bądź przewlekłości prowadzenia postępowania-zawiadomienie o ponagleniu,
 • ocena dowodów zebranych w postępowaniu,
 • zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego.
 1. Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych. Sporządzanie decyzji. Umarzanie postępowania.
 2. Postępowanie odwoławcze –sprzeciw od decyzji uchylającej decyzję organu I instancji.
 3. Weryfikacja ostatecznych decyzji – zmiana i uchylenie decyzji, wznowienie postępowania, kolejność stosowania trybów z kpa i ustawy materialnej.
 4.  Zmiany w kpa w roku 2019. Możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem osobistym. Zmiany w kpa i ustawach zabezpieczenia społecznego wdrażające RODO.

 

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie umiejętności w zakresie stosowania przepisów postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie Kpa, jak również zmian związanych z wdrożeniem w jednostkach RODO.
 • Pozyskanie wiedzy na temat zmian Kpa w 2019 r.
 • Uzyskanie na temat postępowania wyjaśniającego.

PROWADZĄCY: 

Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu procedur administracyjnych (Kpa), szkoląca od kilku lat pracowników administracji samorządowej
i rządowej.

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  13 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

20 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów