Slider

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data i miejsce: 26 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 19 marca 2019 r.

Adresaci:            

 • Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego i samorządowego
 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:              

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
 • Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują
 • Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
 • Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną.  Posiada duże doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli oraz przygotowania Instytucji do kontroli ze strony uprawnionych organów w zakresie ochrony danych osobowych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2 533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

Program:

I. Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie

 • Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
 • Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
 • Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
 • Co może kontroler?
 • Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
 • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
 • Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania
 • Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
 • Zakończenie kontroli
  II. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu
 • Jakie są cechy postępowania przed UODO?
 • Wszczęcie postępowania
 • Jak przebiega postępowanie?
 • Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
 • Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
  III. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
 • Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
 • Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
 • Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
 • Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
 • Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
 • Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
  IV. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Wysokość kar
 • Co wpływa na wysokość kar?
  V. Dyskusja

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów