Slider

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych

19 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO
oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa, zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują, zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć
UODO oraz zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę.

 ADRESACI:

Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych, osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko.

 PROGRAM:

 1. . Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
 • Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
 • Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
 • Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
 • Co może kontroler?
 • Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
 • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
 • Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
 • Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
 • Zakończenie kontroli
 1. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
 • Jakie są cechy postępowania przed UODO?
 • Wszczęcie postępowania
 • Jak przebiega postępowanie?
 • Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
 • Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
 1. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
 • Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
 • Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
 • Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
 • Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
 • Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
 • Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
 1. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Wysokość kar
 • Co wpływa na wysokość kar?
 1. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat kontroli UODO, zastrzeżeń wynikających z kontroli.
 • Omówienie kwestii związanych z przygotowaniem się do kontroli UODO.
 • Zdobycie informacji nt. sankcji po kontroli UODO przewidzianych prawem.

 PROWADZĄCY: 

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka
i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji
oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  5 czerwca 2019  r.  cena promocyjna …390  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 12 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu:  Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów