Slider

Kontrola, weryfikacja oraz wprowadzanie danych do Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej – zadania jst w 2019 roku

data i miejsce: 28 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy, którzy dokonują kontroli i weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uzyskanie wiedzy nt. zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), które od 1 marca 2019 roku stanie się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Dane na 30 września 2019 r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji.

prowadzący:  specjalistka z zakresu spraw oświatowych z doświadczeniem pracy w samorządzie.

program:

 • Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019 r.
 • Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2
 • Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 • Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
 • Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej
 • Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów:
  – Podmiot,
  – Dane zbiorcze,
  – Uczeń,
  – Nauczyciel
 • Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
 • Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
  – współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL
  – procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego
  – odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu
  – weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego
 • Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)
 • Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 • Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2
 • Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy
 • Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 14.02.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 21 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia:  Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów