Slider

Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

24 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania kompleksowych przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących podmioty gospodarcze. Szkolenie przybliży najnowsze i planowane zmiany w przepisach prawa
ochrony środowiska.

 ADRESACI:

Pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska jst .

 PROGRAM:

 1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli.
 2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy Prawo przedsiębiorców.
 3. Nowe możliwości kontrolne wynikające z Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 4. Zakres kontroli poszczególnych organów administracji.
 5. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne.
 6. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli.
 7. Decyzje administracyjne dla podmiotów korzystających ze środowiska.
 8. Ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa.
 9. Obowiązki wynikające z ustawy:
 • prawo ochrony środowiska,
 • o odpadach,
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • o ZSE i E,
 • o bateriach i akumulatorach,
 • o substancjach zubażających warstwę ozonową,
 • prawa wodnego
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • i innych aktów powiązanych.
 1. Praktyka prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.
 2. Zawartość protokołu kontroli.
 3. Kary, mandaty, opłaty podwyższone.
 4. Indywidualne pytania, dyskusja.

KORZYŚCI:

 • Możliwość praktycznego zastosowania kompleksowego przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących podmioty gospodarcze.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych
  w kameralnych grupach.
 • Możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

  PROWADZĄCY: 

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracująca z przedsiębiorcami
i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych.
Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności
oradczej – audytora środowiskowego i trenera. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS.
Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego (Orlen S.A., TÜV Rheinland, WYG Consulting) oraz jednostek sektora publicznego (UM Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej Policji, Agencji Mienia Wojskowego). Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  10 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 440.. zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  17 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego
50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska   agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów