Slider

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach jst i dyrektorów

17 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione będą zadania  i odpowiedzialność jst oraz dyrektorów dotyczące kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym m.in. prawa rodziców do wyboru szkoły, formy spełniania obowiązku szkolnego,  realizacji obowiązku nauki, rejestracji i śledzenia spełniania obowiązku szkolnego, odroczenia i kontroli obowiązku szkolnego a także skutki nie dopełnienia tych obowiązków.

ADRESACI:

Przedstawiciele jst odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki oraz dyrektorzy szkół

PROGRAM:

1.Podstawy prawne dot. obowiązków, zadań  i odpowiedzialności  wynikających z realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

2.Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w polskim systemie prawnym.

3. Uwarunkowania spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w wieku lat 6.

4. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dot. realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez ich dzieci oraz prawa rodziców do wyboru szkoły i formy spełniania obowiązku szkolnego i realizacji obowiązku nauki.

5. Obowiązki organu ewidencji JST dot. przekazywania szkołom aktualnej informacji o dzieciach w wieku 3-18 lat zamieszkałych na terenie danej JST.

6. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w realizacji JST we współdziałaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.

7.Zadania dyrektora szkoły w ewidencji i kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.

8. Księga ewidencji dzieci podstawowym dokumentem rejestracji i śledzenia spełniania obowiązku szkolnego

9.Księga ewidencji dzieci i  księga uczniów w kontekście realizacji obowiązku szkolnego oraz spełniania obowiązku poza szkołą.

10. Realizacja obowiązku poza szkołą: możliwości, przypadki – decyzje dyrektora.

11. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego – decyzje dyrektora w świetle wymogów prawnych.

12. Ewidencja obowiązku nauki przez JST – procedura wykonania zapisów prawa.

13. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju.

14. Obowiązek szkolny uczniów powracających z zagranicy – zadania JST i szkoły.

15. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zadaniach JST.

16. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a obligatoryjność przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wykonywaniu czynności dyrektora i JST.

KORZYŚCI:

Poznanie obowiązujących przepisów prawa dot. spełniania obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, poznanie zadań jst oraz dyrektorów szkół, związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

PROWADZĄCA:

trener, edukator – praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Trener, edukator i mediator w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie i organizacjach pozarządowych. Współautorka programów, scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych w wielu projektach. Posiada znajomość funkcjonowania organów samorządowych, doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz  na stanowisku doradcy prezydenta i  naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania  i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 3 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów