Slider

Kontrakt socjalny– skuteczne narzędzie w pracy pracownika socjalnego

30 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W pracy socjalnej bardzo ważne jest wytworzenie u odbiorcy pomocy społecznej poczucia odpowiedzialności i radzenia sobie z trudną sytuacją życiową samodzielnie. Jednym z instrumentów, który temu służy jest kontrakt socjalny zawierany z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, by wzmocnić jej aktywność i samodzielność życiową, zawodową lub przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Kontrakt w swoim założeniu ma za zadanie przybliżać osobę do jej problemu, pomagać oswoić się z problemem, zrozumieć go, dotrzeć do jego sedna po to, aby móc go rozwiązać i zapobiec jego powstaniu w przyszłości.

ADRESACI:

Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni.

PROGRAM:

 1. Rozpoczęcie warsztatów.
 2. Przedstawienie tematu, organizacji szkolenia, poznanie się grupy (ćwiczenie grupowe, praca indywidualna)
 3. Omówienie kontraktu socjalnego jako narzędzia w pracy socjalnej – poznanie roli kontraktu socjalnego oraz jego miejsca w procesie działania metodycznego pracownika socjalnego, atuty i ograniczenia w stosowaniu (dyskusja moderowana, ćwiczenia).
 4. Kontrakt socjalny w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych.
 5. Etapy zawierania kontraktu socjalnego, skuteczne negocjowanie zapisów, wskazówki do zawierania kontraktu socjalnego (wykład).
 6. Zaplecze do zawierania kontaktu z klientem – zasoby własne pracownika zasoby OPS, zasoby środowiskowe (ćwiczenia).
 7. Formułowanie oceny sytuacji osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, z którą zawierany jest kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego (dyskusja moderowana, ćwiczenia).
 8. Obszary diagnozowania sytuacji klienta – na przykładzie wybranej grupy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (dyskusja moderowana, ćwiczenia).
 9. Wyznaczanie celów i określanie efektów działań w kontrakcie socjalnym spójnych z celami projektów systemowych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej (dyskusja moderowana, ćwiczenia).
 10. Określanie działań/zadań dla osiągnięcia wyznaczonych celów, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji określonych w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej (dyskusja moderowana, ćwiczenia).
 11. Zasady, zakres i sposoby dokonywania oceny działań, podejmowanych przez strony kontraktu ( wykład, ćwiczenia).
 12. Praca z trudnym klientem np. osobą łamiącą zasady współpracy – motywowanie do działania, monitorowanie realizacji zadań, konsekwencje braku współdziałania, także w projekcie systemowym (dyskusja moderowana).
 13. Podsumowanie.

 

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat poszczególnych etapów zawierania kontraktu socjalnego
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z obszarami diagnozowania sytuacji klienta
 • Zdobycie informacji dotyczących postępowania w sytuacji, gdy klient łamie zasady współpracy

 

PROWADZĄCY: 

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20. letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów
i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego, koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  16 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 23 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek, e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów