Slider

Konstytucja Biznesu, Zarząd Sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach

9 września  2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA 

Szanowni Państwo,

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników gmin realizujących zadania w ramach CEIDG z procedurami oraz obowiązkami zdefiniowanymi w przepisach „Konstytucji Biznesu” oraz z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej, ze zmianami w funkcjonowaniu CEIDG, które weszły w życie od 25.11.2018 r.

ADRESACI:

pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

 PROGRAM:

 1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw
 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646)
 • ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647)
 • ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (Dz.U.2018.649)
 1. Zmiany w CEIDG w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 2. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
 3. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego
 4. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego
 5. Ułatwienia podczas rejestracji działalności gospodarczej, nowe zasady komunikacji z przedsiębiorcami, możliwość rejestracji jako podatnik VAT za pośrednictwem CEIDG
 6. Formularz CEIDG-1
 7. Działalność nierejestrowa
 8. Ulga na start
 9. Podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy
 10. Ograniczenie ilości danych adresowych wpisywanych do CEIDG
 11. Nowe zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 12. Nowe zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG
 13. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach
 14. Nowe zasady zgłaszania informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej
 15. Zmiana wpisu wykreślonego
 16. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
 17. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku
 18. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu
 19. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu
 20. Wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej
 21. Sprostowanie wpisu w CEIDG
 22. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych)
 23. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 24. Omówienie formularzy zgłoszeniowych do ZUS
 25. Dokonywanie zgłoszeń do ZUS w sytuacji rejestracji działalności, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej
 26. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS
 27. Dyskusja

 KORZYŚCI:

 wskazanie kwestii związanych z wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej, ułatwieniami podczas rejestracji działalności gospodarczej. Analiza nowych zasad przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych zasad zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG oraz udostępniania w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach. Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

 PROWADZĄCY:  

Doświadczony ekspert, praktyk, od 14 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej, obecnie kierownik referatu informacji i obsługi przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina. Od 2011r. przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

CENA:

480  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  26 września  2019 r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do  4 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów