Slider

Kompendium wiedzy głównego księgowego instytucji kultury–rachunkowość, plan kont, majątek w 2019 roku – po zmianach (Termin potwierdzony)

10 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącego rachunkowości, planu kont i ewidencji majątku w instytucjach kultury w 2019 roku.

ADRESACI:

główni księgowi, księgowi samorządowych instytucji kultury oraz pracownicy wydziałów kultury w jst odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie tych jednostek.

 PROGRAM:

1. Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.

2. Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”).

3. Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, zaliczki – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i  prawa podatkowego.

5. Ewidencja księgowa materiałów i towarów.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów:

 1. problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?),
 2. jakie źródło finansowania?

–  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  – zmiana stanu prawnego  od 2017r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury,

– Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – -zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych,

– NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  – jak  wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury:

 • Definicja i przyporządkowanie środków trwałychzgodnie z uor
  – z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot
 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –po zmianie przepisów :
 1. syntetyczna,
 2. analityczna,
 3. pozabilansowa,
 4. regulacje w polityce rachunkowości,
 5. miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
 • Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje,
 • Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego, (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych,
 • Środki trwałe w budowie (inwestycje) – ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie  zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”,
 • Zasady i metody amortyzacji – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Gospodarowanie majątkiem – ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych w Instytucjach Kultury.

     7 . Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”– po zmianie przepisów- KSR nr 2 – (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

 1. Wybrane zagadnienia :
  a) odpisy aktualizacyjne,
  d) odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne –po zmianie od 2017 r.,
 2. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach,
 3. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
 • roczna,
 • 5-letnia,
 • 10-letnia.

    11. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

KORZYŚCI:

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zmienionych przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzonych przez  ustawodawcę  i mających wpływ na działalność instytucji kultury. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, które wyjaśniają wiele problemów, nastręczających wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a w nich: wzorcową politykę rachunkowości,  ZPK, obieg  dokumentów, instrukcję kasową, instrukcję magazynową, instrukcję i wzory dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji.

PROWADZĄCA:

wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27 maja.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 3 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Agnieszka Majewska-Siwek adres email: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów