+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz RODO – aspekty praktyczne

data i miejsce: 13 listopada 2018 r. w godz. 09.00–16.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst i jednostek podległych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uporządkowanie wiedzy nt. stosowania znowelizowanych przepisów kpa oraz omówienie praktycznych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

prowadzący: specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec – praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju.

program:

 • Zakres regulacji
 • Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne – nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, jak w praktyce zrealizować nowy art. 14a „Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów”
 • Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej
 • Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu. (Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
 • Wyłączenie pracownika – Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa i powinowactwa
 • Wszczęcie postępowania – data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych
 • Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania – forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem (analiza wyroku NSA dotyczącego interpretacji art.64§2)
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym – sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto
 • Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie – przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia
 • Prawo strony do wniesienia ponaglenia – forma pouczenia
 • Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem
 • Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia
 • Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań – upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności
 • Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów – nowe elementy, klauzula – praktyczna realizacja
 • Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – informacje podstawowe :zawiadomienie stron, zgoda strony, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, zasady prowadzenia mediacji, tajemnica mediacji, koszty, protokół
 • Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej
 • Milczące załatwienie sprawy administracyjnej – informacje podstawowe: podstawy, terminy, procedura, zakończenie sprawy załatwianej milcząco, poświadczenie o sposobie załatwienia sprawy
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki – nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego
 • Postępowanie administracyjne uproszczone – podstawowe informacje
 • Administracyjne kary pieniężne – podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar
 • Europejska współpraca administracyjna – zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty – podstawowe informacje
 • Tryby nadzwyczajne: Umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze -(procedury)
 • Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119)

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 30.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 6 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl