Slider

Kluczowe zmiany w zakresie podatku VAT i innych ustaw wprowadzone w 2018 r. i planowane na 2019 r., z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji

data i miejsce: 10 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: przedstawiciele pionów finansowych jst i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uczestnicy poznają zasady rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Prowadząca przedstawi kluczowe zmiany wprowadzone w 2018 roku oraz planowane na 2019 r. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment (czy obowiązkowy a jeśli tak to w jakim zakresie) wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad dokonywania odliczeń i stosowania korekt z zastosowaniem prewspółczynnika oraz wiele innych bieżących zagadnień planowanych na 2019 r. Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe oraz omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT. Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

program:
Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r.

 • Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r. i w 2019 r.
 • Odwrotne obciążenie – wskazanie zmian w 2019 r.
 • Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących oraz on-line:
  – obowiązkowa wymiana kas rejestrujących dla jednostek budżetowych
  – harmonogram wprowadzania kas online
  – branże objęte kasami online
  – zwolnienia z kas fiskalnych nowe Rozporządzenie
  – od kiedy numer NIP na paragonach?
 • Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów
  – przydomowe oczyszczalnie ścieków
  – odnawialne źródła energii
  – woda, ścieki wraz z przyłączami
  – termomodernizacja budynków
 • Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian
 • JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian
 • Rozliczanie prewspółczynnikiem oraz korekty roczne – najnowsze wyroki i interpretacje
 • Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
 • Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia
 • Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych
 • Czarna lista podatników
 • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych
 • Nowość – Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych
 • Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 3 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów