Slider

Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej

data i miejsce: 7 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy OPS i DPS.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

prowadzący: specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy SKO w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik.

program:

 • Skierowanie do domu pomocy społecznej jako sprawa administracyjna
 • Ustalanie właściwości organu kierującego do dps
 • Spory kompetencyjne
 • Zbieranie materiału dowodowego na etapie skierowania do dps- właściwie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Ocena zaświadczeń lekarskich i materiałów dowodowego o stanie zdrowia wnioskodawcy skierowanie  do domu pomocy społecznej a usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze a skierowanie do dps
 • Praca socjalna przed skierowaniem do domu pomocy społecznej – uregulowanie spraw majątkowych, mieszkaniowych
 • Skierowanie i umieszczenie w dps osób ubezwłasnowolnionych
 • Skierowanie i umieszczenie w dps bez zgody wnioskodawcy
 • Skierowanie i umieszczenie w dps osób w ciężkim stanie zdrowia, nieświadomych, niepiśmiennych,
 • Stosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu o skierowanie do  dps -relacja do przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej osób samotnych i osób posiadających rodzinę.
 • Formułowanie wyrzeczenia decyzji kierującej do dps
 • Decyzja o umieszczeniu w dps- związek z decyzją kierującą do dps

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 31 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów