Slider

Karta Dużej Rodziny – bieżące problemy i praktyczne rozwiązania

data i miejsce: 22 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, urzędów miast, gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny w świetle obowiązujących przepisów,

 – uzupełnienie wiedzy nt. prowadzenia postępowań w sprawie wydawania lub odmowy wydania oraz unieważniania Karty Dużej Rodziny,

– doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie,

– wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny na podstawie praktycznych przykładów m.in. osobom przebywającym za granicą w związku z pobieraniem nauki lub zatrudnieniem; członkom rodziny wspólnie niezamieszkującym w danej gminie; rodzicowi/ rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci; dzieciom z rodzin wielodzietnych, które nie były  posiadaczami KDR przed 1.01.2019r., osobom i dzieciom ze związków nieformalnych

prowadzący: socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

program:

 • Osoby uprawnione do KDR:
  – pojęcie rodziny wielodzietnej,
  – definicja członka rodziny wielodzietnej,
  – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019r.
  – zmiany statusu i liczby członków rodziny a prawo do KDR
 • Warunki niezbędne do przyznania KDR:
 • Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR:
 • Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania:
  – upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
  – ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”
  – utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
  – spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty,
  – zmiana okoliczności podczas ubiegania się o KDR a prawo do jej otrzymania,
 • Wydawanie karty  jako czynność materialno-techniczna.
 • Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.
 • Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR.
 • Karta tradycyjna i karta elektroniczna
 • Formy karty:
  – Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne.
  – Wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR.
  – Wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku.
  – Korekta w zakresie wymaganych załączników.Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
 • Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 • Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
 • Unieważnienie Karty Dużej Rodziny:
  – Utrata uprawnień wynikających z karty.
  – Wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty.
 • Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
 • Wysokość pobieranych opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu oraz należności za obsługę KDR.
 • Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 15 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów