+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Kara porządkowa w podatkach w 2019 r. (wzory dokumentów)

data i miejsce: 3 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. udzielania kary porządkowej podatnikowi, przesłanek wskazanych do nałożenia, wysokości kar porządkowych, możliwości uchylenia i zasad przedawnienia kary. Uczestnicy otrzymają wzory obowiązujących dokumentów.

prowadzący: niezależny ekspert z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych.

program:

 • Kara porządkowa jako środek dyscyplinujący podatnika
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2018 r. o wysokości kary porządkowej na 2019 r.
 • Przesłanki wskazane w przepisach Ordynacji podatkowej do wymierzenia kar porządkowych
 • Możliwość nałożenia kary porządkowej na podatnika, pełnomocnika podatnika oraz świadka.
 • Kara porządkowa a osoba prawa oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Wyjaśnienie przyczyn niewykonania wezwania
 • Kara porządkowa stosowana w postępowaniu podatkowym i czynnościach sprawdzających
 • Kara porządkowa za niezłożenie deklaracji (na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 • Kara porządkowa za odmowę złożenia wyjaśnień. Dowody w postępowaniu podatkowym
 • Prawidłowe wezwanie organu podatkowego. Pojęcie wezwania, treść wezwania, wzory wezwań
 • Nałożenie kary porządkowej – wzór postanowienia
 • Maksymalna wysokość kary porządkowej, różnicowanie wysokości kary porządkowej, wzór dokumentu
 • Termin płatności kary porządkowej (konsekwencje upływu terminu płatności)
 • Zażalenie na zasadność i wysokość kary porządkowej.
 • Możliwość uchylenia postanowienia nakładającego karę porządkową (termin, wzór)
 • Odmowa uchylenia kary porządkowej (wzór)
 • Zasady przedawnienia kary porządkowej.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 19.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 26 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów