Slider

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA FORUM SKARBNIKÓW JST MAŁOPOLSKI

26 wrześ­nia w Sali Obrad Rady Mias­ta Krakowa odbyła się kon­fer­enc­ja Forum Skarb­ników JST Małopol­s­ki, orga­ni­zowana we współpra­cy ze Skarb­nikiem Mias­ta Krakowa. Forum – obchodzące w tym roku swój 25-ty Jubileusz —  to jed­no z najs­tarszych i najliczniejszych zrzeszeń samorzą­dowych funkcjonu­ją­cych przy FRDL MIS­T­iA. Jest unikalną przestrzenią wymi­any wiedzy  i doświad­czeń, budowa­nia part­ner­s­kich relacji oraz prezen­tacji poglądów tej grupy pra­cown­ików samorzą­dowych.

Jubileuszowa kon­fer­enc­ja Forum Skarb­ników Jed­nos­tek Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego Małopol­s­ki poświę­cona była tem­atowi „Dochody jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego jako pod­sta­wowy prob­lem doty­chcza­sowego funkcjonowa­nia i ewolucji samorządów tery­to­ri­al­nych”. W kon­fer­encji uczest­niczyło blisko 100 osób: skarb­ni­cy z wojew­ództ­wa małopol­skiego, pod­karpack­iego i świę­tokrzyskiego, przed­staw­iciel­ka Min­is­terst­wa Finan­sów, reprezen­tan­ci świa­ta nau­ki z Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Krakowie, członek Kolegium Region­al­nej Izby Obra­chunkowej w Krakowie, przed­staw­iciel Urzę­du Mias­ta Krakowa oraz nieza­leżni eksper­ci.

Tem­at dochodów jst jest tem­atem trud­nym, kon­trow­er­syjnym, wzbudza­ją­cym sporo emocji. Jed­nym z prob­lemów przewi­ja­ją­cych się w wys­tąpi­eni­ach i dyskusji uczest­ników kon­fer­encji była kwes­t­ia braku jed­noz­nacznych reguł finan­sowa­nia zadań zle­conych. Warto zwró­cić uwagę, że fakt dofi­nan­sowywa­nia przez jst zadań zle­conych-rzą­dowych jest kwes­t­ionowany przez NSA. Uczest­ni­cy kon­fer­encji pod­kreślali, że na real­iza­cję zadań oblig­a­to­ryjnych (włas­nych i zle­conych) środ­ki finan­sowe powin­ny być samorzą­dom zag­waran­towane usta­wowo — jeżeli ustawy „narzu­ca­ją” wład­zom jst konieczność real­iza­cji zadań, to źródłem ich finan­sowa­nia powin­ny być również trans­fery z budże­tu państ­wa.

Kole­jnym prob­le­mem, który wzbudz­ił duże zain­tere­sowanie zebranych, był tem­at samodziel­noś­ci finan­sowej samorządów — zwracano uwagę na granice prawne ogranicza­jące możli­wość zadłuża­nia się samorzą­du oraz rygo­ry mające na celu zabez­piecze­nie jst przed możli­woś­cią bankruct­wa. Zwracano także uwagę na możli­woś­ci opty­mal­iza­cji wpły­wów do budżetów gmin dochodów z tytułu podatków i opłat. Według uczest­ników, aktu­al­nie toczą­ca się dyskus­ja nad „uszczel­nie­niem” czy też „ścią­gal­noś­cią” podatków powin­na skłonić samorządy do przyjrzenia się włas­nym dochodom, nie tylko kon­cen­tru­jąc się na ich maksy­mal­iza­cji, ale również biorąc pod uwagę najlep­sze rozwiąza­nia z punk­tu widzenia kry­ter­iów takich jak zaso­by ludzkie czy kosz­ty postępowań.

Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom i goś­ciom!

Font Resize
Kontrast Tytułów