+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Język urzędowy – zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

data i miejsce: 2 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst, pracownicy jednostek podległych (OPS, PCPR, DPS), dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich oraz wszyscy zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad redagowania pism urzędowych, zasad ortografii i interpunkcji w języku urzędowym
– poznanie zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej
– poznanie zasad savoir-vivre obowiązujących w korespondencji urzędowej
– wymiana doświadczeń
– praca z doświadczonym trenerem.

prowadzący:  Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012.

program:

 • Poprawność językowa a wizerunek urzędu
 • Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych
 • Redagowanie pism urzędowych
 • Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego
  – ortografia – duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości – przypomnienie podstawowych zasad
  – interpunkcja w pismach oficjalnych – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad
  – gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi – przegląd obowiązujących zasad
 • Quiz poprawności językowej
 • Struktura pisma i standaryzacja tekstu
 • E-urząd. Znaczenie nowoczesnych sposobów komunikowania się (e-mail, SMS, Internet)
 • Komunikacja elektroniczna a komunikacja drukowana
 • Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 18.09.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.
W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

termin zgłoszenia do: 25 września 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl