Slider

Jak skutecznie zarządzać zespołem asysty rodzinnej – szkolenie dla kadry zarządzającej

Data i miejsce: 8 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 1 kwietnia 2019 r.

Adresaci: kadra zarządzająca w jednostkach pomocy społecznej

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie kwestii skutecznego zarządzania zespołem asysty rodzinnej.

Prowadzący: certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego,  koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki
i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia
z zakresu asysty rodzinnej. 

Program:           

 • Organizacja usługi – nabór asystentów rodziny, finansowe i pozafinansowe sposoby motywowania pracowników, wskazówki dot. zadaniowego czasu pracy asystenta, rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo asystenta rodziny.
 • Organizacja usługi – tworzenie procedur wewnętrznych dot. sposobu realizacji asysty rodzinnej w tym podziału zadań pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny, doboru rodzin do usługi czy uruchamianiu, realizacji, monitoringu i ewaluacji usługi.
 • Organizacja usługi – dokumentacja tworzona przez przełożonych, dokumentacja asystenta rodziny w tym tworzona dla Sądu – wzory przykładowych dokumentów.
 • Jak przygotować się do kontroli asysty rodzinnej (NIK, Urząd Wojewódzki etc) – doświadczenia praktyczne
  z przeprowadzonych kontroli.
 • RODO – zalecenia dot. stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 • Tworzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Sąd, szkoła, Policja, organizacje pozarządowe etc) – wdrażanie formuły zespołów multiprofesjonalnych,
 • Tworzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi – opracowywanie katalogu form wsparcia
  w związku z ustawą „Za życiem” – dobre praktyki.
 • Źródła finansowania  usługi asystenta rodziny, realizacja usługi w ramach projektu unijnego – omówienie sprawdzonych rozwiązań.
 • Sytuacje trudne w pracy asystenta rodziny – jak się zachować? (m.in. praca z rodziną w oporze, podejmowanie działań interwencyjnych, procedura „Niebieskie karty”).
 • Podsumowanie

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów