Slider

Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych i procedur kontrolnych? System HACCP – opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie – nowe spojrzenie na prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi

data i miejsce: 25 lutego 2019 r. w godz. 9.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: właściciele, kierownicy, dyrektorzy i pracownicy zakładów żywienia zbiorowego tj. stołówki w żłobkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach dziecka, domach opieki, bursach, stołówki studenckie i przyzakładowe, restauracje

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z:

 • najnowszymi zmianami w przepisach prawnych dotyczącymi organizowania żywienia zbiorowego w zakładach żywienia zbiorowego i sposobu ich interpretowania przez organy kontrolujące,
 • zasadami tworzenia dokumentacji systemu HACCP i utrzymywania systemu HACCP w praktyce w sposób nie uciążliwy i nie biurokratyczny,
 • najnowszymi zaleceniami żywieniowymi i normami żywienia,
 • nowymi procedurami planowania i przeprowadzania kontroli sanitarnych.

prowadzący: wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

program:
Część teoretyczna:

 • Podstawy racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży
 • Omówienie aktualnie obowiązujących norm żywienia dzieci i młodzieży (ile soli, ile cukru, jakie tłuszcze i    jakie rodzaje białka można podawać w żywieniu dzieci i młodzieży – z rozbiciem na wszystkie grupy      wiekowe dzieci i młodzieży)
 • Omówienie nowych wymagań prawnych dot. identyfikowania i oznaczania alergenów w daniach kulinarnych, wyliczania wartości odżywczej dań kulinarnych/posiłków/racji pokarmowych
 • Omówienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
 • Rodzaje chemicznych dodatków do żywności i sposoby ich rozpoznawania w surowcach i składnikach w związku z zakazem ich stosowania w żywieniu dzieci i młodzieży
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci, zasady układania i wyliczania jadłospisów dla dzieci z zaleceniami dietetycznymi

Część praktyczna:

Warsztaty – ćwiczenia umożliwiające ocenę dotychczasowego sposobu żywienia w zakładach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży oraz umożliwiające podjęcie działań zmierzających do wdrożenia nowych przepisów prawnych, obowiązujących norm żywienia i najnowszych zaleceń żywieniowych, w tym:

 • Ułożenie przykładowych receptur, obliczanie „wsadu do kotła” w zależności od liczby żywionych osób
 • Obliczenie wartości odżywczej produktu spożywczego, potrawy oraz całego posiłku z zachowaniem nowych przepisów dot. bilansowania
 • Identyfikowanie alergenów w produktach i posiłkach, zasady informowania  o alergenach
 • Ułożenie i analiza przykładowych jadłospisów dekadowych dla różnych grup wiekowych (od dzieci w wieku 1-3 lat do młodzieży ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej)
 • Obliczenie procentowego udziału w diecie energii z białek, tłuszczów i węglowodanów
 • Identyfikowanie zawartości w diecie składników „niewidocznych”
 • Rozpoznawanie chemicznych dodatków do żywności w surowcach i składnikach stosowanych w żywieniu dzieci i młodzieży
 • Ocena wartości odżywczej i wpływu na zdrowie wybranych produktów spożywczych na postawie etykiety i opakowania
 • Porównanie otrzymanych wyników z najnowszymi normami żywienia, praktyczne wskazówki dot. korzystania z norm żywienia
 • Porównanie otrzymanych wyników z najnowszymi zaleceniami żywieniowymi i obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • Ocena teoretyczna i ilościowa przykładowych jadłospisów. Ocena zgodności jadłospisów z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.02.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 18 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów