Slider

Jak osiągnąć zgodność i rozliczalność z RODO w ośrodkach pomocy społecznej. Obligatoryjna dokumentacja z zakresu danych osobowych w ośrodkach pomocy społecznej. Zmiany sektorowe w pomocy społecznej związane z RODO

Data i miejsce: 2 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 26 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych zmian w pomocy społecznej, który wynikają z obowiązku dostosowania do RODO. Analiza obligatoryjnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w OPS.

Prowadzący: radca prawny specjalizujący się w zakresie prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka i trenerka, koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych
i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Program:    

 • Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ośrodkach pomocy społecznej. Kogo i jak wyznaczyć. Wspólny IOD dla ops i organizatora?? Jaką stosować procedurę.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii przetwarzania danych. Omówienie jakie czynności powinny znaleźć się w rejestrach. Wzory.
 • Rejestr udostępnień. Dlaczego warto go posiadać ? Udostępnianie danych osobowych osobom fizycznym
  na ich wniosek. Kopia danych osobowych. Czy sporządzać rejestr realizacji praw osób fizycznych.
 • Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych, jak napisać prawidłową procedurę i jej niezbędne elementy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wytyczne Grupy Roboczej 29. Jak uzyskiwać zgody w w ośrodkach pomocy społecznej. Wzory zgód . Jak prawidłowo konstruować zgody. Jak przetwarzać wizerunek. Zdjęcia i ich publikacja a zgoda.
 • Czy można współadministrować danymi osobowymi w porozumieniu z gminą w przypadku publikacji zdjęć
  i innych czynności przetwarzania. Wzór umowy o współadministrowanie danymi osobowymi.
 • Kiedy powierzać przetwarzanie danych osobowych. Omówienie na przykładach. Jak zdiagnozować czy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowy powierzenia wzór. Podpowierzanie danych osobowych.
 • Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych w  ośrodkach pomocy społecznej. Omówienie art. 6 i art. 9 RODO.
 • Analiza ryzyka jako element dokumentacji z zakresu ochrony danych. Jak monitorować co się dzieje z danymi osobowymi. Kiedy i czy sporządzać Ocenę skutków dla ochrony danych w w ośrodkach pomocy społecznej
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, szczegółowe omówienie dokumentacji.
 • Monitoring wizyjny, GPS i poczty elektronicznej w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę?
 • Zmiany sektorowe – projekt, zmiany w :
  – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  – Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  – Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dyskusja

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 19.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów