Slider

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r. – przygotowanie i realizacja, wyniki oraz dochodzenie roszczeń, aspekty prawne, organizacyjne i rachunkowe

4 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie merytoryczne do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji, umiejętność opracowania procedur (zarządzenia, instrukcji, protokołu w sprawie ustalenia wyników), prawidłowego ustalenia wyniku i rozliczenia oraz ujęcia wyników
we właściwym terminie w księgach rachunkowych.

ADRESACI:

kadra kierownicza, główni księgowi, przewodnicząc komisji inwentaryzacyjnej, pracownicy powołani do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerzy spisowi, w tym informatycy, osoby materialnie odpowiedzialne i inne uczestniczące w procesie inwentaryzacji (w tym także inwentaryzacji zdawczo – odbiorczych, związanych z likwidacją jednostek), pracownicy urzędów, centrów usług wspólnych, jednostek rozliczających inwentaryzację podległych jednostek oświatowych, (bibliotek szkolnych) ośrodków pomocy społecznej, samorządowych instytucji kultury, biur rzeczy znalezionych, a także kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy.

PROGRAM:

 1. Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienie inwentaryzacji – ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej i finansowej (rachunkowej) – standardy i procedury.
 3. Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątkowymi; organizacja, zabezpieczenie, okresowe przeglądy i ocena przydatności oraz likwidacja
  przed inwentaryzacją oraz po inwentaryzacji.
 4. Przygotowanie faktyczne i rachunkowe do inwentaryzacji.
 5. Rodzaje inwentaryzacji – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku (aktywa, pasywa).
 6. Inwentaryzacja gruntów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych.
 7. Metody inwentaryzacji – spis z natury, weryfikacja, potwierdzenie salda, skontrum, itp.
 8. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – szkolne biblioteki, publiczne biblioteki samorządowe.
 9. Inwentaryzacja muzealiów i dzieł sztuki w posiadaniu jednostek (w tym zasady wyceny darowizn).
 10. Zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki.
 11. Obowiązki głównego księgowego (skarbnika),członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych za powierzone mienie (dochodzenie roszczeń).
 12. Zasady i sposoby powoływania pracowników jednostki do funkcji i prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
 13. Procedury – zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z instrukcją inwentaryzacyjną i niezbędnymi załącznikami (oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych, zestawienia różnic, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników, itp. (wzory  załączone do materiałów szkoleniowych).
 14. Dokumentacja inwentaryzacyjna (arkusze spisu z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja). Rozliczenie inwentaryzacji: ustalenie różnic ( niedobory, nadwyżki ),wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstania, rozliczenie różnic w księgach rachunkowych ( Protokół końcowy z przeprowadzenia inwentaryzacji za rok).
 15. Zestawienie składników zbędnych i niepełnowartościowych – zasada zagospodarowania i likwidacji środków ujawnionych nie w toku inwentaryzacji.
 16. Inwentaryzacja składników przyjętych przez biura rzeczy znalezionych.
 17. Odpowiedzialność materialna za ujawnione, zawinione niedobory (tryb postępowania), obciążenie i rozliczenie finansowe zawinionych i niezawinionych niedoborów, granice odpowiedzialności majątkowej pracowników.
 18. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, najczęstsze nieprawidłowości (przykłady z orzecznictwa).
 19. Zasady opracowania procedur – wzory.

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak przeprowadzić inwentaryzację poszczególnych składników majątkowych zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w sposób nie naruszający zasady dyscypliny finansów publicznych
 • jak zorganizować i przeprowadzić inwentaryzacje (m.in. dóbr kultury) w samorządowych jednostkach kultury
 • w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje gruntów, budynków oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji, programów komputerowych),
  czy uzgodnienie sald (m.in. zfśs)
 • jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację w ramach obsługi centrów usług wspólnych, itp., jakie są granice odpowiedzialności kierowników jednostek obsługiwanych przez centra usług wspólnych
 • jak inwentaryzujemy depozyty przyjęte przez biura rzeczy znalezionych
 • co i kiedy należy zrobić ze składnikami zbędnymi, uszkodzonymi, zdekompletowanymi stwierdzonymi w toku inwentaryzacji i kiedy podjąć działania związane między innymi z unieszkodliwianiem odpadów elektronicznych lub sprzedażą, czy nieodpłatnym przekazaniem, itp.?

PROWADZĄCA:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 21 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 28 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów