+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w 2018 r. – przygotowanie i realizacja, wyniki oraz dochodzenie roszczeń, aspekty prawne, organizacyjne i rachunkowe

data i miejsce: 19 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: kadra kierownicza, główni księgowi, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnych, pracownicy powołani do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerzy spisowi, w tym informatycy, osoby materialnie odpowiedzialne i inne uczestniczące w procesie inwentaryzacji (w tym także inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych, związanych z likwidacją jednostek), pracownicy urzędów, w Centrach Usług Wspólnych, w ZEAS-ach rozliczających inwentaryzację podległych jednostek oświatowych, (bibliotek szkolnych) jednostek pomocy społecznej, samorządowych instytucji kultury, a także kontrolerzy wewnętrzni jednostki oraz audytorzy.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przygotowanie merytoryczne uczestników do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji, opracowania procedur (zarządzenia, instrukcji, protokołu w sprawie ustalenia wyników), prawidłowego ustalenie wyniku i rozliczenie oraz ujęcie wyników we właściwym terminie w księgach rachunkowych. Prowadząca wskaże na złożone i zróżnicowane metody (spisy z natury, skontrum, weryfikacja itp.), omówi wzór procedury dotyczącej inwentaryzacji i podpowie jak przeciwdziałać nieprawidłowościom oraz naruszeniu dyscypliny finansów publicznym. Uczestnicy uzyskają odpowiedź m.in. na pytania:

 • jak przeprowadzić inwentaryzację poszczególnych składników majątkowych zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w sposób nie naruszający zasady dyscypliny finansów publicznych?
 • jak zorganizować i przeprowadzić inwentaryzacje (m.in. dóbr kultury) w samorządowych instytucjach kultury?
 • w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje gruntów, budynków oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji, programów komputerowych,), czy uzgodnienie sald (między innymi ZFŚS)?
 • jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację w ramach obsługi centrów usług wspólnych, itp., jakie są granice odpowiedzialności kierowników jednostek obsługiwanych przez centra usług wspólnych?
 • co i kiedy należy zrobić ze składnikami zbędnymi, uszkodzonymi, zdekompletowanymi stwierdzonymi w toku inwentaryzacji i kiedy podjąć działania związane między innymi z unieszkodliwianiem odpadów elektronicznych lub sprzedażą, czy nieodpłatnym przekazaniem, itp.?

prowadzący: prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, inwentaryzacji majątku,  audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

program:

 • Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienie inwentaryzacji  – ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej i finansowej (rachunkowej)- standardy i procedury
 • Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątkowymi – organizacja, zabezpieczenie, okresowe przeglądy i ocena przydatności oraz likwidacja przed inwentaryzacją oraz po inwentaryzacji
 • Przygotowanie faktyczne i rachunkowe do inwentaryzacji
 • Rodzaje inwentaryzacji – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku (aktywa, pasywa)
 • Inwentaryzacja gruntów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych
 • Metody inwentaryzacji – spis z natury, weryfikacja, potwierdzenie salda, skontrum, itp.
 • Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – szkolne biblioteki, publiczne biblioteki samorządowe
 • Inwentaryzacja muzealiów i dzieł sztuki w posiadaniu jednostek (w tym zasady wyceny darowizn)
 • Zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki
 • Obowiązki głównego księgowego (skarbnika), członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych za powierzone mienie (dochodzenie roszczeń)
 • Zasady i sposoby powoływania pracowników jednostki do funkcji i prac związanych przeprowadzeniem inwentaryzacji.
 • Procedury – zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z instrukcją inwentaryzacyjną i niezbędnymi załącznikami (oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych, zestawienia różnic, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników, itp. (wzory  załączone do materiałów szkoleniowych)
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna (arkusze spisu z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)
 • Rozliczenie inwentaryzacji: ustalenie różnic (niedobory, nadwyżki),wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstania, rozliczenie różnic w księgach rachunkowych (Protokół końcowy z przeprowadzenia inwentaryzacji za rok)
 • Zestawienie składników zbędnych i niepełnowartościowych – zasada zagospodarowania i likwidacji środków ujawnionych w toku inwentaryzacji
 • Odpowiedzialność materialna za ujawnione, zawinione niedobory (tryb postępowania), obciążenie i rozliczenie finansowe zawinionych i niezawinionych niedoborów, granice odpowiedzialności majątkowej pracowników
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, najczęstsze nieprawidłowości (przykłady z orzecznictwa)
 • Zasady opracowania procedur.

cena:  440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 5.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 5 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Termin zgłoszenia do: 12 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl