+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

INTENSYWNY KURS DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

Szanowni Państwo,

            Przekazujemy Państwu ofertę XLVI edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

 

Kurs obejmujący łącznie 24 godziny dydaktyczne

odbędzie się w dniach 19, 20, 21 listopada 2018 roku

            Dotychczasowe edycje przygotowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji cyklu szkoleń nie tylko zostały wysoko ocenione przez uczestników, ale przede wszystkim spotkały się z pozytywnymi reakcjami ze strony samorządów. To dla nas świadectwo, że dobrze odpowiedzieliśmy na ich oczekiwania i potrzeby.

            Podobnie jak w poprzednich edycjach, proponujemy intensywne szkolenie, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa Urzędu.

            Program kursu odpowiada na wytyczne sformułowane przez specjalny zespół powołany
w 2009 roku przez członków działającego przy FRDL MISTiA Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej i, w naszym przekonaniu, wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania stawiany przez znowelizowaną Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa urzędach,
a przesłane na Państwa ręce oryginały testów wypełnianych przez uczestników będą mogły zostać uznane za dokument poświadczający zdobytą przez wydelegowanych pracowników wiedzę teoretyczną.

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym wynosi 890 zł (zw. z VAT) od osoby (cena promocyjna 850 zł przy zgłoszeniu do 5 listopada 2018 r.), a opłata ta obejmuje:

– 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe,

– przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę oraz certyfikat ukończenia kursu,

– catering serwowany w czasie przerw kawowych oraz przerw na lunch.

Zwracamy uwagę na możliwość skorzystania z promocyjnych cen dla drugiego

i każdego następnego uczestnika kursu (10%) – jeśli osoby te zgłasza ten sam podmiot.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i zachęcamy do odwiedzania strony  internetowej www.mistia.org.pl na której publikujemy inne nasze oferty szkoleniowe.

Zgłoszenia do udziału w XLVI edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą przyjmujemy do  12 listopada 2018 roku pod adresem:

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Floriańska 31, 31-019 Kraków, tel./fax. 12 623 72 44, e-mail: szkolenia@mistia.org.pl

 

Program zajęć

Dzień I – 19 listopada 2018 r.

9.45 -10.00

Wprowadzenie do kursu – informacje ogólne

10.00 – 13.15

Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

13.15 – 14.00

Lunch

14.00 -15.30

Urzędnik – zawód czy służba?

15.30 -17.30

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

Dzień II – 20 listopada 2018 r.

9.30 – 13.30

Kodeks postępowania administracyjnego

13.30 – 14.15

Lunch

14.15 – 15.45

Ustawa prawo zamówień publicznych

16.00 -17.30

Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

 

Dzień III – 21 listopada 2018 r.

9.30 – 11.00

Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

11.15 – 12.45

Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

12.45 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

15.15 – 16.45

Ustawa o finansach publicznych

17.00 – 17.30

Test sprawdzający wiedzę

 

Dzień I – poniedziałek 19 listopada 2018 r.

Wprowadzenie do kursu – informacje ogólne

Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

#Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa

#Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji)

#Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia

##źródła prawa miejscowego

##źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

##źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej

#Prawo wewnętrzne

#Zasady publikacji i promulgacji źródeł prawa

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe)

#Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje

#Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej

#Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie)

#Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa)

#Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne

Wykładowca:prawnik, doświadczony urzędnik samorządowy, trener, długoletni  Sekretarz Miasta Władysławowa.

Urzędnik – zawód czy służba?

#Urzędnik – jego rola i miejsce w systemie demokratycznego państwa prawa

(zapisy ustaw o pracownikach państwowych, o pracownikach samorządowych)

#Etyka pracy urzędnika, przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie etycznym służby cywilnej, to jest:

##rzetelności

##bezstronności

##neutralności politycznej

#Dbałość o rozwijanie kompetencji

#Europejski Kodeks Dobrej Administracji

#Zachowanie i wygląd zewnętrzny

Wykładowca: prawnik, doświadczony urzędnik samorządowy, trener,  długoletni Sekretarz Miasta Władysławowa.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

#Ochrona danych osobowych

##podstawowe pojęcia

##GIODO

##przetwarzanie danych osobowych, dane sensytywne (wrażliwe)

##udostępnianie i odmowa udostępnienia danych osobowych, prawa osoby, której dane dotyczą

##zabezpieczenie danych osobowych

##rejestracja zbiorów danych osobowych i wykreślenie z rejestru

##odpowiedzialność karna

#Dostęp do informacji publicznej

##podstawy prawne

##informacja publiczna – pojęcia

##Biuletyn Informacji Publicznej

##zasady dostępu do informacji publicznej

##formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek

##ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

##odpowiedzialność karna

#Ochrona informacji niejawnych

##podstawy prawne

##zasady klasyfikowania informacji niejawnych

##postępowanie sprawdzające

##postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne

##sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

##środki ochrony fizycznej informacji niejawnych

##bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

##odpowiedzialność karna.

Wykładowca: pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Dzień II – wtorek 20 listopada 2018 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

#Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego

#Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek

#Strona w postępowaniu administracyjnym

#Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku

#Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje)

#Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek

#Umorzenie postępowania

#Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa

#Decyzje – wymogi formalne

#Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania

#Postępowanie przed organem II instancji

#Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa)

#Wznowienie postępowania

#Stwierdzenie nieważności decyzji

#Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

Wykładowca: prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

Ustawa prawo zamówień publicznych

#Planowanie zamówień

#Progi ustawowe

#Szacowanie wartości zamówienia

#Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

#Zasady dzielenia zamówienia na części i udzielania zamówień w częściach

#Prowadzenie postępowań z dopuszczeniem składania ofert częściowych

#Obowiązki zamawiającego w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

#Zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji

#Opis przedmiotu zamówienia

#Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie

#Zasady poprawiania omyłek w ofertach i informowania wykonawców

#Dokumentowanie postępowań

#Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Wykładowca: specjalista praktyk w zakresie zamówień publicznych, doświadczony trener.

 

Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

#Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją

#Systemy kancelaryjne

#Rodzaje dokumentacji współczesnej

#Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie

Wykładowca: starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

Dzień III – środa 21 listopada 2018 r.   

Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

#Ogólne zasady i podział na programy operacyjne

#Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego – założenia

#Programy wspólnotowe:

##Erasmus+

##Kreatywna Europa

##Obywatele dla Europy.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

#Instytucje Unii Europejskiej:

##Rada Unii Europejskiej

##Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne

##Parlament Europejski

##Europejski Trybunał Obrachunkowy

##Europejski Trybunał Sprawiedliwości

#Organizacje międzynarodowe:

##Rada Europy

##ONZ i jej agendy

##NATO

#Podstawy polskiej polityki zagranicznej.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

 

Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji

#Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się
w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób

#Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa,  techniki  pracy grupowej

#Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem

#Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne we współdziałaniu, w stosunkach pod-  i nadrzędności oraz w  komunikacji.

Wykładowca: psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Ustawa o finansach publicznych

#Zagadnienia ogólne finansów publicznych

#Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych – podobieństwa, różnice i zależności

#Formy organizacyjne sektora finansów publicznych

#Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych

#Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej
z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych

#Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości

#Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

#Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości

#Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki
i uprawnienia w stosunku do innych pracowników jednostki

#Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

#Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca:ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Test sprawdzający wiedzę