Slider

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą – XLIX edycja

18,19 i 20 września 2019 r.

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Przekazujemy na Państwa ręce ofertę XLIX edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Kurs obejmujący łącznie 24 godziny dydaktyczne  odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 września 2019 roku

Dotychczasowe edycje przygotowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji cyklu szkoleń nie tylko zostały wysoko ocenione przez uczestników, ale przede wszystkim spotkały się z pozytywnymi reakcjami ze strony samorządów. To dla nas świadectwo, że dobrze odpowiedzieliśmy na ich oczekiwania i potrzeby.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, proponujemy intensywne szkolenie, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa Urzędu.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania stawiany przez znowelizowaną Ustawę
o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa urzędach, a przesłane na Państwa ręce oryginały testów wypełnianych przez uczestników będą mogły zostać uznane za dokument poświadczający zdobytą przez wydelegowanych pracowników wiedzę teoretyczną.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i zachęcamy do odwiedzania strony  internetowej www.mistia.org.pl na której publikujemy inne nasze oferty szkoleniowe.

Program zajęć

Dzień I – 18 września 2019 r. w godz. 10.00-17.30

1. Ochrona danych osobowych RODO

 • Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny,
 • Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe,
 • Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO),
 • Inspektor ochrony danych,
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

Wykładowca:  prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych

2. Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

 • Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa,
 • Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji),
 • Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:

– źródła prawa miejscowego,

– źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,

– źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej,

 • Prawo wewnętrzne,
 • Zasady publikacji i promulgacji źródeł prawa.

3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe)

 • Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje,
 • Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej,
 • Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie),
 • Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa),
 • Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne.

Wykładowca: prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

4. Ustawa Prawo zamówień publicznych

 • Planowanie zamówień,
 • Progi ustawowe,
 • Szacowanie wartości zamówienia,
 • Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
 • Zasady dzielenia zamówienia na części i udzielania zamówień w częściach,
 • Prowadzenie postępowań z dopuszczeniem składania ofert częściowych,
 • Obowiązki zamawiającego w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,
 • Zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji,
 • Opis przedmiotu zamówienia,
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
 • Zasady poprawiania omyłek w ofertach i informowania wykonawców,
 • Dokumentowanie postępowań,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

Wykładowca:   specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

5. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

 • Dostęp do informacji publicznej:

– podstawy prawne,

– informacja publiczna – pojęcia,

– Biuletyn Informacji Publicznej,

– zasady dostępu do informacji publicznej,

– formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek,

– ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,

– odpowiedzialność karna,

 • Ochrona informacji niejawnych:

– podstawy prawne,

– zasady klasyfikowania informacji niejawnych,

– postępowanie sprawdzające,

– postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

– sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,

– środki ochrony fizycznej informacji niejawnych,

– bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,

– odpowiedzialność karna.

Wykładowca:  pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

 

Dzień II – 19 września 2019 r. w godz. 9.30-17.30

1. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek,
 • Strona w postępowaniu administracyjnym,
 • Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku,
 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje),
 • Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek,
 • Umorzenie postępowania,
 • Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa,
 • Decyzje – wymogi formalne,
 • Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania,
 • Postępowanie przed organem II instancji,
 • Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa),
 • Wznowienie postępowania,
 • Stwierdzenie nieważności decyzji,
 • Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

Wykładowca:  prawnik, Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

2. Ustawa o finansach publicznych

 • Zagadnienia ogólne finansów publicznych,
 • Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych
  – podobieństwa, różnice i zależności,
 • Formy organizacyjne sektora finansów publicznych,
 • Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych,
 • Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody
  i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych,
 • Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości,
 • Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości,
 • Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki i uprawnienia
  w stosunku do innych pracowników jednostki,
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst
  i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca: ekonomista, specjalista z zakresu gospodarowania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

 • Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją,
 • Systemy kancelaryjne,
 • Rodzaje dokumentacji współczesnej,
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie.

Wykładowca:  starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

Dzień III – 20 września 2019 r. w godz. 10.00-16.30

1. Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

 • Ogólne zasady i podział na programy operacyjne,
 • Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego – założenia,
 • Programy wspólnotowe:

– Erasmus+,

– Kreatywna Europa,

– Obywatele dla Europy.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych
ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

2. Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

 • Instytucje Unii Europejskiej:

– Rada Unii Europejskiej,

– Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne,

– Parlament Europejski,

– Europejski Trybunał Obrachunkowy,

– Europejski Trybunał Sprawiedliwości,

 • Organizacje międzynarodowe:

– Rada Europy,

– ONZ i jej agendy,

– NATO,

 • Podstawy polskiej polityki zagranicznej,
 • Wstęp do nowego programowania na lata 2021-2027.

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych
ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

3. Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

 • Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się,
  w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób,
 • Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa,  techniki  pracy grupowej,
 • Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem,
 • Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne
  we współdziałaniu, w stosunkach pod-  i nadrzędności oraz w  komunikacji.

Wykładowca:  psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Test sprawdzający wiedzę

 

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym wynosi 950 zł (zw. z VAT) od osoby

900 zł – cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4 września 2019 r.),

Opłata obejmuje:

 • 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe,
 • przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • bufet kawowy, lunch. 

Zgłoszenia do udziału w XLIX edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą przyjmujemy do  16 września 2019 roku

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej
5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opiekun kursu: Jolanta Przejczowska, mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów