Slider

INTENSYWNY KURS DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ – JUBILEUSZOWA 50. EDYCJA

 

Zapisz się

3, 4 i 5 grudnia 2019 r.

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić Państwa do udziału w zaplanowanej na 3-5 grudnia, jubileuszowej 50. edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą. Wszystkie dotychczasowe edycje kursu, nie tylko zostały wysoko ocenione przez uczestników, ale przede wszystkim spotkały się z pozytywnymi reakcjami ze strony samorządów. To dla nas świadectwo, że dobrze odpowiadamy na ich oczekiwania i potrzeby.

 Kurs obejmujący łącznie 24 godziny dydaktyczne odbędzie się w dniach 3, 4 i 5 grudnia 2019 roku

Podobnie jak w poprzednich edycjach, proponujemy intensywne szkolenie, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa Urzędu.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania stawiany przez znowelizowaną Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa urzędach, a przesłane na Państwa ręce oryginały testów wypełnianych przez uczestników będą mogły zostać uznane za dokument poświadczający zdobytą przez wydelegowanych pracowników wiedzę teoretyczną.

Program zajęć

Dzień I – 3 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 17:30

  1. Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny

Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

Inspektor ochrony danych.

Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

Wykładowca: prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych

          2.  Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa

Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji)

Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia

– źródła prawa miejscowego

– źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

– źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej

Prawo wewnętrzne

Zasady publikacji i promulgacji źródeł prawa

         3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe)

Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje

Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej

Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie)

Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa)

Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne

Wykładowca:  prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

           4. Ustawa Prawo zamówień publicznych

Planowanie zamówień

Progi ustawowe

Szacowanie wartości zamówienia

Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Zasady dzielenia zamówienia na części i udzielania zamówień w częściach

Prowadzenie postępowań z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Obowiązki zamawiającego w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie

Zasady poprawiania omyłek w ofertach i informowania wykonawców

Dokumentowanie postępowań

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Wykładowca:   specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

          5.Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

Dostęp do informacji publicznej

– podstawy prawne

– informacja publiczna – pojęcia

– Biuletyn Informacji Publicznej

– zasady dostępu do informacji publicznej

– formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek

– ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

– odpowiedzialność karna

Ochrona informacji niejawnych

– podstawy prawne

– zasady klasyfikowania informacji niejawnych

– postępowanie sprawdzające

– postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne

– sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

– środki ochrony fizycznej informacji niejawnych

– bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

– odpowiedzialność karna.

Wykładowca: pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Dzień II – 4 grudnia 2019 r. w godz. 9:30 – 17:30

  1. Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek

Strona w postępowaniu administracyjnym

Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku

Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje)

Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek

Umorzenie postępowania

Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa

Decyzje – wymogi formalne

Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania

Postępowanie przed organem II instancji

Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa)

Wznowienie postępowania

Stwierdzenie nieważności decyzji

Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

Wykładowca: prawnik, Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

         2.Ustawa o finansach publicznych

Zagadnienia ogólne finansów publicznych

Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych – podobieństwa, różnice i zależności

Formy organizacyjne sektora finansów publicznych

Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych

Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej
z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych

Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości

Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki
i uprawnienia w stosunku do innych pracowników jednostki

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca:  prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

            3.Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją

Systemy kancelaryjne

Rodzaje dokumentacji współczesnej

Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie

Wykładowca: starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie.

Dzień III – 5 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 16:30

  1. Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

Ogólne zasady i podział na programy operacyjne

Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego – założenia

Programy wspólnotowe:

– Erasmus+

– Kreatywna Europa

– Obywatele dla Europy.

Wykładowca:  niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

          2. Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

Instytucje Unii Europejskiej:

– Rada Unii Europejskiej

– Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne

– Parlament Europejski

– Europejski Trybunał Obrachunkowy

– Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Organizacje międzynarodowe:

– Rada Europy

– ONZ i jej agendy

– NATO

Podstawy polskiej polityki zagranicznej

Wstęp do nowego programowania na lata 2021-2027

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

         3. Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się
w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób

Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa,  techniki  pracy grupowej

Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem

Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne we współdziałaniu, w stosunkach pod-  i nadrzędności oraz w  komunikacji.

Wykładowca: psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Test sprawdzający wiedzę

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym wynosi 950 zł (zw. z VAT) od osoby (cena promocyjna 900 zł przy zgłoszeniu do 19 listopada 2019 r.), a opłata ta obejmuje:

– 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe,

– przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę oraz certyfikat ukończenia kursu,

– catering serwowany w czasie przerw kawowych oraz przerw na lunch.

Zgłoszenia do udziału w 50-tej edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą przyjmujemy do  27 listopada 2019 roku pod adresem:

FRDL im. Jerzego Regulskiego, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31,    31-019 Kraków, tel./fax. 12 623 72 44, e-mail: szkolenia@mistia.org.pl

Opiekun szkolenia: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów