+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Instytucje kultury – rachunkowość, plan kont, majątek – w 2018 roku

data i miejsce: 10 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: główni księgowi, księgowi oraz pracownicy wydziałów kultury w jst

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zmienionych przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzonych przez  ustawodawcę,  mających wpływ na działalność instytucji kultury. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały, które wyjaśniają wiele problemów  budzących wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Każdy uczestnik otrzyma wzorcową politykę rachunkowości,  ZPK, obieg  dokumentów, instrukcję kasową, instrukcję magazynową, instrukcję i wzory dokumentacji dotyczące inwentaryzacji.

prowadzący: wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

program:

 • Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych ­–  zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
 • Plan finansowy, przychody (w tym: dotacje), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów- zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego
 • Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy
 • Ewidencja księgowa materiałów i towarów
 • Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje)źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów (w tym: kwoty w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych):
  – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  –  zmiana stanu  prawnego – prawidłowy sposób przekazania majątku dla instytucji kultury
  – Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016
  w porównaniu z KŚT 2010 – zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i w 2018 r.
  – NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązująca do sprawozdań finansowych od 2017 r. – jak  wprowadzić i stosować prawidłowo w instytucjach kultury?
 •  Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”– po zmianie przepisów –- KSR nr 2 (wzory inwentaryzacji wszystkich obszarów)
 • Wybrane zagadnienia :
  – odpisy aktualizacyjne,
  – odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017 r.
 • Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych – zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – po zmianach
 • Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
  – roczna
  – 5-letnia
  – 10-letnia
 • Zmiany w podatku VAT– 2018 r. – „split payment”:
  Przywileje podatkowe i korzyści
  – Zasady rozliczeń przy użyciu konta VAT – mechanizm rozliczania metodą split payment.
  – Wpływ „podzielonej płatności” na finanse administracji publicznej
  – Rachunek VAT w split payment – ustalenie liczby rachunków VAT
  – Konsekwencje wpłaty na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze
  – Otrzymywanie i dokonywanie płatności przy zastosowaniu MPP
  – Nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 26.09.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 3 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl