Slider

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Zasady opracowania oraz wdrożenia do stosowania

20 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA 

WSTĘP:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom w aspekcie praktycznym (warsztatowym) problematyki budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także kwestii dokonywania w nich zmian. Zapoznanie uczestników ze sposobem ich opracowywania oraz trybem wprowadzania.

ADRESACI:

Pracownicy administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, centra usług wspólnych, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej), w szczególności osoby odpowiedzialne za opracowanie i uzgodnienie z archiwami państwowymi instrukcji kancelaryjnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści, osoby na co dzień prowadzące sekretariaty i kancelarie.

PROGRAM:

  • Obowiązujący stan prawny w zakresie postępowania z dokumentacją w podmiotach publicznych.
  • Tryb wprowadzania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w porozumieniu z archiwami państwowymi.
  • Podstawy budowy instrukcji kancelaryjnej i omówienie jej zawartości na przykładowych wzorach.
  • Podstawy budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt i metodyka jego opracowania oraz dokonywania w nim zmian na przykładowych wzorach.
  • Rejestracja spraw.
  • Sposoby gromadzenia i przechowywania dokumentacji w oparciu o wykaz akt w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących budowę i stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania ww. normatywów oraz dokonywania w nim zmian oraz uzupełnień. Pozyskanie informacji o zasadach rejestracji spraw i obsługi akt spraw w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.Uzyskanie przykładowych wzorów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

PROWADZĄCA: 

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018)

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 6.05.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 13.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów