+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     mistia@mistia.org.pl
Slider

Gospodarowanie wodami opadowymi w świetle aktualnych przepisów, w tym zadania gminnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

data i miejsce: 26 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych, a także gminnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zarządcy i osoby administrujące nieruchomościami prywatnymi i publicznymi

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawnych aspektów gospodarowania wodami opadowymi w świetle regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz znowelizowanych przepisów ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:            

 • Definicja ścieków a wody opadowe
 • Usługa wodna – odprowadzanie wód opadowych  w granicach administracyjnych miast
 • Usługa wodna – trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast
 • usługa wodna – zmniejszenie naturalnej retencji;
 • Świadczenie usługi odbioru wód opadowych przez gminne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne – ustawa o gospodarce komunalnej
  – ustalanie cen za odbiór wód opadowych
  – organizacja zasad odbioru wód opadowych – regulamin zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę komunalną
  – zawieranie umów z właścicielami nieruchomości.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 19 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl