Slider

Gospodarowanie odpadami – zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r.

18  października 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów oraz planowanych, projektowanych zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach.

ADRESACI:

podmioty zajmujące się odpadami komunalnymi (odbierające, zbierające w punktach skupu surowców wtórnych, prowadzące PSZOK), pracownicy organów gmin odpowiedzialni za zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PROGRAM:

Część I – gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska

 1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami
 2. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady
 3. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, określenie pojemności magazynów)
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 4. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach
 • konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizyjny
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów według nowych zasad
 1. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji)
 2. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ – (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy)
 3. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
 4. Prowadzenie PSZOK z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach
 5. Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach?
 6. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych 

Część II – Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

 1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO)
 2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana
 3. Omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO
 5. Zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu
 6. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 7. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego 

Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia 2018 r.)

 1. Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi, konieczność aktualizacji wpisów
 2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów
 3. Sankcje i kary za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru

Część IV- projektowane zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach – omówienie najważniejszych zmian

KORZYŚCI:

przedstawienie nowego zakresu wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów, w tym karty przekazania odpadów komunalnych, zmian w ewidencji odpadów, zbiorczego zestawienia o odpadach. Wskazanie sankcji i kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi by wyeliminować błędy i nieprawidłowości. Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem.

PROWADZĄCY: 

doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 4 października 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 13 października 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Magdalena Stawiarska,  e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów