Slider

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wypełnianie nowych sprawozdań o odpadach komunalnych

data i miejsce: 18 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy gmin odpowiedzialni za gospodarkę komunalną, podmiotów odbierających odpady komunalne, zbierających i przetwarzających odpady komunalne

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z terminami wypełniania nowych obowiązków w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, a także ze sposobami wyliczania pojemności miejsc magazynowania odpadów. Przedstawione zostaną także zasady wypełniania sprawozdań o odpadach komunalnych

prowadzący: od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

program:

  • Nowe obowiązki zbierających i przetwarzających odpady związane z monitoringiem wizyjnym
  • Zabezpieczenie roszczeń do jakich odpadów stosujemy i jak wysokość zabepieczenia może wpłynąć na koszty gospodarki odpadami
  • Dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia sprawozdania odpadach komunalnych
  • Omówienie sprawozdań o odpadach komunalnych
  • Nowy obowiązek sprawozdawczy podmiotów zbierających metale, tworzywa, papier, szkło od osób fizycznych
  • Dodatkowe znakowanie pojazdów przewożących odpady niebezpieczne
  • Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do nowych wymogów prawnych
  • Zmiana organu wydającego zezwolenia na zbieranie odpadów pow. 3000 Mg
  • Planowane zmiany przepisów prawa w gospodarce odpadami komunalnymi
  • Konsultacje indywidualne.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów