Slider

Gospodarka materiałowa – magazynowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2019 r

25 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. prawidłowego prowadzenia gospodarki materiałowej w samorządowych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.

ADRESACI:

kadra ekonomiczno-finansowa, pracownicy księgowości, pionów administracyjno-gospodarczych, magazynierów, nadzoru, kontroli i audytu w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych – jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (urzędów, jednostek oświatowych, samorządowych instytucji kultury, w jednostkach pomocy społecznej, domach pomocy, instytucjach gospodarujących składnikami majątkowymi i depozytami, warsztatach terapii zajęciowej, itp. w pozostałych innych jednostkach podległych prowadzących gospodarkę materiałową – magazynową).

PROGRAM:

 1. Podstawowe przepisy
 2. Cel gospodarki magazynowej/ materiałowej z uwzględnieniem specyfiki jednostek
 3. Modele stosowane w samorządowych jednostkach
 4. Zasady przechowywania i zabezpieczenia materiałów
 5. Odpowiedzialność i współodpowiedzialność materialna
 6. Obowiązki i uprawnienia pracowników magazynowych
 7. Zasady przyjęte w polityce rachunkowości oraz kontroli zarządczej
 8. Zakładowy Plan Kont – Zespół 3 „Materiały i towary”
 9. Metody wyceny; ceny przeciętnej, metoda FIFO, metoda LIFO
 10. Rodzaj i obieg standardowych dokumentów magazynowych
 11. Ewidencja analityczna i syntetyczna obrotu materiałowego (ewidencja ilościowa, wartościowa i ilościowo-wartościowa)
 12. Typowe operacje księgowe – przykłady.
 13. Zasady uzgadniania stanów i przekazywania dokumentów do księgowości
 14. Udokumentowanie czynności magazynowych:

– przyjęcie i odbiór materiałów

– wydawanie materiałów z magazynu

 1. Inwentaryzacja roczna, okresowa, kontrolna materiałów w magazynie – rozliczenie braków, nadwyżek
 2. Przykłady nieprawidłowości w gospodarce magazynowej
 3. Depozyty
 4. Instrukcja magazynowa – projekt

KORZYŚCI:

Usystematyzowanie wiedzy na temat kompleksowego systemu prowadzenia gospodarki materiałami, zapasami, zarządzania gospodarka magazynową. Wskazanie na możliwości wprowadzenia uproszczeń i metod wyceny, księgowania, rozliczania i  kontroli stanów przy uwzględnieniu specyfiki jednostki przy uwzględnieniu zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także z aktualnie obowiązującymi planami kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Odpowiemy między innymi na pytania: jak i kiedy przeprowadzamy inwentaryzację materiałów/zapasów/magazynów, w jaki sposób obciążamy magazyniera/magazynierów za ujawnione braki, jakie dowody księgowe wprowadzamy w obieg.

Uczestnicy otrzymają projekt zarządzenia w sprawie gospodarki magazynowej  w jednostce wraz z wzorami typowych dowodów.

PROWADZĄCA:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 11 czerwca.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 18 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów