Slider

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski powstało w 2000 roku z inicjatywy FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Początkowo skupiało 98 włodarzy gmin wojew­ództ­wa małopol­skiego, obec­nie gro­madzi 161 wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski spo­tyka­ją­cych się cyklicznie na organizowanych przez nasz Instytut spotkaniach Forum, konferencjach, kongresach, czy sesjach wyjazdowych.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski to opin­iotwór­cza gru­pa samorzą­dowa, opar­ta na wspól­no­cie interesów zawodowych, nieza­leż­na od sym­pa­tii poli­ty­cznych poszczególnych członków Forum.

Głównym celem dzi­ała­nia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,  wzmacnianie roli samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizuje ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.  Debaty te z jednej strony dają możli­wość bezpośred­niego dzie­le­nia się obserwac­ja­mi na tem­at skutecznoś­ci funkcjonowa­nia struk­tur samorzą­dowych, czy też możli­woś­ci wywiązy­wa­nia się z nałożonych na samorząd obow­iązków, z drugiej zaś strony – pozwala­ją na uzyski­wanie najbardziej kom­pe­tent­nych infor­ma­cji i odpowiedzi na pyta­nia doty­czące bieżą­cych prob­lemów i per­spek­tyw roz­wo­ju wojew­ództ­wa małopol­skiego.

Wynikiem prowad­zonych na Forum dyskusji są stanowiska Forum przy­go­towywane w imie­niu gmin. For­mułowane są w nich wnios­ki o zmi­anę treś­ci ustaw i roz­porządzeń, jak też opinie w sprawach istot­nych dla samorządów. Stanowiska te kierowane są odpowiednio do Premiera Rządu RP, właściwych min­istrów, przewodniczących komisji sej­mowych i senackich, przewodniczących klubów poselskich, jak też do Woje­w­ody i Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa, czy innych instytucji (np. RIO). Na przestrzeni 18. lat funkcjonowania Forum opracowanych zostało kilkaset opinii, stanowisk, rezolucji, czy protestów, które stanowiły istotny głos w obszarze funkcjonowania samorządu terytorialnego, doskonalenia poziomu i sprawności działania, etc.

Częsty­mi gość­mi naszego Forum są Wojewoda Małopolski, Marsza­łek i Członkowie Zarzą­du Wojew­ództ­wa Małopol­skiego,  par­la­men­tarzyś­ci, najwyżsi rangą przed­staw­iciele admin­is­tracji rzą­dowej szczebla cen­tral­nego i wojew­ódzkiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, proszony jest o zapoznanie się ze Statutem oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

  • pocztą na adres: ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
  • na adres poczty elektronicznej: mazur@mistia.org.pl

Wysokość składki członkowskiej w 2019 r. wynosi 288.88 zł netto + 23% VAT na kwartał.

Font Resize
Kontrast Tytułów