+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Marki Lokalnej

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie orga­nizu­je  bezpłatne sem­i­nar­i­um dla pra­cown­ików jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego zaj­mu­ją­cych się pro­mocją, mar­ketingiem i zagad­nieni­a­mi pub­lic rela­tions.

Mar­ket­ing Tery­to­ri­al­ny, jak wykre­ować miejsce – teo­ria i prak­ty­ka”

Sem­i­nar­i­um odbędzie się 18 wrześ­nia 2018 r. od godz.  10.30 w siedz­i­bie FRDL Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji przy ul. Flo­ri­ańskiej 31  w Krakowie.

Sem­i­nar­i­um będzie okazją do uzyska­nia odpowiedzi na pyta­nia: Jak odkry­wać pro­duk­ty lokalne? Jak poszuki­wać w nich powody do dumy dla lokalnej społecznoś­ci? Jak zor­ga­ni­zować ich mar­ket­ing?

W trak­cie spotka­nia zaprezen­tu­je­my przykłady mar­ketingu miejsc i pro­duk­tów lokalnych, które przyniosły zys­ki dla regionu i jego mieszkańców.

Karta zgłoszenia_na bezpłatne  seminarium_FML

Pod­czas sem­i­nar­i­um prag­niemy Państ­wu również przed­staw­ić for­mułę Forów tem­aty­cznych dzi­ała­ją­cych przy FRDL MIS­T­iA i zapro­ponować utworze­nie  stałego Forum o nazwie:

 FORUM   MARKI  LOKALNEJ

Forum to będzie plat­for­mą współpra­cy i inte­gracji  osób zaj­mu­ją­cych się tworze­niem i pro­mocją mar­ki lokalnej w jed­nos­tkach samorzą­du tery­to­ri­al­nego oraz w podległych jed­nos­tkach. Forum będzie stanow­iło także wspar­cie dla Państ­wa środowiska zawodowego, służyło posz­erza­niu wiedzy, wymi­an­ie doświad­czeń, a nade wszys­tko doskonale­niu metod pra­cy i dzi­ała­nia.

Liczymy na to,  że dzię­ki  wymi­an­ie doświad­czeń i wyko­rzys­ta­niu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okaz­je wypra­cow­ać wspól­ną region­al­ną poli­tykę budowa­nia sil­nej mar­ki lokalnej.

Pro­ponu­je­my comiesięczne, cyk­liczne spotka­nia kon­sul­ta­cyjne z udzi­ałem wysok­iej klasy ekspertów – prak­tyków, w trak­cie których omaw­iane będą istotne zagad­nienia doty­czące pro­mocji i PR miejsc, pro­duk­tów i mar­ki lokalnej.

Kole­jne spotkanie zaplanowane na 18 październi­ka 2018 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie do członków Forum, pod­czas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierd­zony Statut Forum  (pro­jekt statu­tu jest dostęp­ny na stron­ie www.mistia.org.pl)

Każdy z Państ­wa, kto chci­ał­by uczest­niczyć w spotka­ni­ach Forum Mar­ki Lokalnej, pros­zony jest o zapoz­nanie się z pro­jek­tem statu­tu Forum oraz wypełnie­nie i odesłanie deklaracji członkost­wa do FRDL Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji:

  • pocztą na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31, 31–019 Kraków
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: mistia@mistia.org.pl

Wysokość skład­ki członkowskiej w IV kwartale 2018 r. i kole­jnych kwartałach 2019 r. wynosić będzie: 210 zł net­to w kwartale. 

Pro­gram sem­i­nar­i­um :

Mar­ket­ing Tery­to­ri­al­ny, jak wykre­ować miejsce – teo­ria i prak­ty­ka”

Kraków, 18 wrześ­nia 2018 r.

10.30
Otwar­cie sem­i­nar­i­um – Anna Łyżwa, Dyrek­tor Małopol­skiego Insty­tu­tu  Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego   i Admin­is­tracji  w Krakowie.

10.40
Infor­ma­c­ja na tem­at Forum Mar­ki Lokalnej,  Graży­na Koprows­ka –Kierown­ik Zespołu ds. Forów samorzą­dowych  FRDL MIS­T­iA

10.50
Place­mak­ing – nowe spo­jrze­nie na budowanie mar­ki,  Grze­gorz Kos­son  – strateg i pis­arz. Zawodowo zaj­mu­je się tworze­niem marek. Pracu­je z marka­mi komer­cyjny­mi, marka­mi miejsc i regionów oraz państw. Autor best­sellerowej pub­likacji “Złam kon­wencję, czyli jak stworzyć wielką markę” oraz pier­wszej pol­skiej książ­ki o sto­ry­tellingu “Podaj Dalej, czyli jak stworzyć pory­wa­jącą opowieść dla mar­ki”

11.50
Koor­dy­nac­ja mar­ki opar­ta na współpra­cy, Gabriela Prokoc­ka – Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Mar­ki Małopol­s­ka  w Urzędzie Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego

12.40

Prz­er­wa kawowa

13.00

Oświęcim – Mias­to poko­ju,  Marek Tarnows­ki – Naczel­nik Wydzi­ału Pro­mocji Mias­ta UM Oświęcim

13.45
Pyta­nia, dyskus­ja, zakończe­nie spotka­nia.

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu