+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej

data i miejsce: 31 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby zajmujące się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: w trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją. Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności. Uczestnicy poznają różne formy prowadzenia inwestycji oraz ich praktyczne skutki. Omówiona zostanie umowa o roboty budowlane jej znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanych, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji obiektu. Ponadto przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów, przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

program:

Moduł I – Inwestycja budowlana w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane:

 • Procedury budowlane
 • zgłoszenie:
  a) terminy
  b) ważność
  c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
 • pozwolenie na budowę
  a) terminy
  b) ważność
  c) wymagania w zakresie dokumentacji
 • Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
 • Dokumentacja:
  – do pozwolenia na budowę
  – do zgłoszenia
  – rozbiórki
 • Odstępstwa od warunków technicznych
 • Ochrona środowiska
 • Obiekty zabytkowe
 • Samowola budowlana
  Moduł II – Formy prowadzania inwestycji:
 • Klasyczna
 • Inwestor zastępczy
 • Procedury FIDIC
 • Generalne wykonawstwo
 • System pakietowy
 • Management Contracting
  Moduł III – Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej
  Moduł IV – Inwestycyjny proces budowlany:
 • planowanie:
  – analiza zagrożeń
  – dobór formy prowadzenia inwestycji
 • przygotowanie,
 • projektowanie,
 • realizacja,
 • eksploatacja.
  Moduł V – Kanony umowy o roboty budowlane:
 • podstawy prawne,
 • odpowiedzialność,
 • zasady przygotowania,
 • zawartość umowy.
  Moduł VI – Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego, rękojmia i gwarancja.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 17.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 24 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów