Slider

Finansowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej

Data i miejsce: 28 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 21 marca 2019 r.

Adresaci: przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorzy szkół ogólnodostępnych i przedszkoli w tym integracyjnych oraz szkół specjalnych.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: Pozyskanie wiedzy nt. Finansowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej oraz zmian w pięciu ustawach (Finansowanie zadań oświatowych, Prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę, KN, UoSO) oraz rozporządzeniach MEN ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń.

Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych Karty Pracy, w tym wybrane fragmenty rozporządzeń, odnośniki do wyroków WSA i NSA w zakresie omawianej problematyki (finansowanie dowozu niepełnosprawnych uczniów i ustalenia łącznego pensum nauczyciela według znowelizowanych przepisów Ustawy – Karta Nauczyciela z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej), prezentacje z pełnym zakresem przepisów dotyczących kształcenia specjalnego, w tym obowiązujących ustaw i rozporządzeń wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego szkolenie; gotowość do przygotowania zmian w zakresie inicjatyw ustawodawczych.

Prowadzący: Ekspert z listy MEN w zakresie kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologicznej, sprawował nadzór pedagogiczny nad szkołami integracyjnymi i ogólnodostępnymi, aktualnie specjalnymi, wieloletni dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej i współpracownik FDRL MISTiA, Studium Pedagogicznego UJ, Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP Kraków, aktualnie prowadzi na trenie województw południowo-wschodnich szkolenia na zlecenie ORKE WSiP S.A.; autor licznych publikacji Hejnał Oświatowy, Wychowawca, Horyzonty Wychowania; współpracuje także z jst.

Program:            

  1. Regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego w zakresie pięciu ustaw:
  • Finansowanie zadań oświatowych
  • Prawo oświatowe
  • Przepisy wprowadzające ustawę
  • Karta Nauczyciela
  • Ustawa o systemie oświaty

2. Uczeń niepełnosprawny oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu

3. Finansowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

4. Wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania

Cena:  440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 14.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów