Slider

Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu i planów polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

data i miejsce: 24 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości publicznych i sporządzania planów ich wykorzystywania oraz planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zapoznanie się z najnowszymi zmianami przepisów w przedstawianym zakresie oraz nowymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę na organy gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa.

prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmująca kierownicze stanowiska w wydziałach geodezji oraz gospodarki nieruchomościami, doświadczona trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Program:

I. Ewidencja zasobu nieruchomościami publicznymi

 • Jakie dane i informacje powinna zawierać ewidencja zasobu nieruchomości publicznych
 • Ewidencjonowanie zasobu Skarbu Państwa
 • Ewidencjonowanie zasobów Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Ewidencjonowanie wartości nieruchomości – wartość rynkowa a wartość księgowa
 • Ewidencjonowanie użytkowania wieczystego – szczegółowe omówienie, przykłady rozwiązań
 • Ewidencjonowanie trwałego zarządu – szczegółowe omówienie, przykłady rozwiązań
 • Ewidencjonowanie ograniczonych praw rzeczowych, praw zobowiązaniowych oraz posiadania
 • Informacja o stanie mienia komunalnego – prawidłowe sporządzenie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych
 • Sprawozdania roczne do Wojewody z gospodarowania zasobem Skarbu Państwa
 • Informatyzacja ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – obowiązek, czy konieczność
 • Omówienie niezbędnych funkcjonalności jakie winien posiadać program do ewidencjonowania nieruchomości
 • Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • Omówienie zasad sporządzania i prowadzenia wykazów nieruchomości do KZN przez Starostów (prezydentów) w zakresie:
  a) terminów ich sporządzania
  b) procedury sporządzania
  c) danych i informacji jakie winnych być zawarte w wykazie
  d) weryfikacji poprawności wykazów
  e) przesyłania wykazów do KZN
  f) aktualizacji wykazów

  II. Plany wykorzystania zasobów JST oraz plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Co to jest plan wykorzystania zasobu i po co się go sporządza
 • Obowiązek wójta, zarządu powiatu, zarządu województwa do sporządzenia planów wykorzystania zasobu
 • Jak prawidłowo sporządzić plan wykorzystania zasobu
 • Co powinien zawierać plan wykorzystania zasobu
 • Ramy czasowe planu
 • Rola prawidłowego ewidencjonowania mienia w sporządzaniu planu
 • Zatwierdzenie planu wykorzystania zasobu
 • Realizacja planu wykorzystania zasobu
 • Obowiązki starostów(prezydentów) w zakresie sporządzania planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • Obowiązki Wojewody oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • Omówienie założeń polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 10.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 17 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów