Slider

Europejska nagroda Innowacje w Polityce

 

Europe­js­ka Nagro­da Innowac­je w Poli­tyce (Inno­va­tion in Pol­i­tics Awards) poświę­cona jest stałe­mu roz­wo­jowi i umac­ni­a­n­iu innowa­cyjnej poli­ty­ki demokraty­cznej i admin­is­tracji pub­licznej w Europie. Inno­va­tion in Pol­i­tics wyróż­nia i nagradza innowa­cyjne i odważne pro­jek­ty ze sfery poli­ty­cznej, które mogą służyć jako dobre prak­ty­ki dla wszys­t­kich kra­jów europe­js­kich. Orga­ni­za­torem i funda­torem nagród jest Insty­tut Innowacji w Poli­tyce (Inno­va­tion in Pol­i­tics Insti­tute) z siedz­ibą główną w Aus­trii w Wied­niu, posi­ada­ją­cy reprezen­tację w 12 kra­jach w Europie.

Part­nerem wydarzenia jest Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej.

Szczegóły na stron­ie inter­ne­towej  https://www.innovationinpolitics.eu/pl/home

Font Resize
Kontrast Tytułów