+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w urzędzie – czy to możliwe? Zasady wdrażania, sposób pracy w EZD, obsługa dokumentu papierowego i elektronicznego

data i miejsce: 23 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w urzędzie  zainteresowani poznaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, sposobu pracy w EZD oraz postępowania z dokumentacją w wersji papierowej i elektronicznej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy na temat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,. aspektów wdrażania systemu klasy EZD, metod pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym i w systemie klasy EZD oraz obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych. pozyskanie wiedzy o przepisach prawa i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących zarządzania dokumentacją oraz o obowiązujących systemach kancelaryjnych (EZD i system tradycyjny). Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną w systemie EZD i w systemie tradycyjnym. Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania podmiotu publicznego do wdrożenia systemu EZD oraz co do oceny, czy dany system spełnia wymagania dla systemu EZD. Pozyskanie wiedzy o tym jak rozróżniać systemy EZD od systemów dziedzinowych.

prowadzący: doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.BECK 2018).

 program:

  • Obowiązujący stan prawny w zakresie postępowania z dokumentacją w urzędach jednostek samorządu terytorialnego
  • Normatywy kancelaryjne i archiwalne w urzędach – ich zakres przedmiotowy i podmiotowy
  • Systemy kancelaryjne oraz systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system tradycyjny i EZD)
  • EZD a system klasy EZD oraz inne systemy do obsługi i wspierania zadań
  • Wskazywanie wyjątków od podstawowego systemu dokumentowania spraw
  • Etapy wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
  • Podstawowe terminy i założenia pracy kancelaryjnej
  • Sposób realizacji czynności kancelaryjnych przez pracowników urzędów w EZD lub w systemie tradycyjnym – porównanie zasad pracy
  • Organizacja i obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 9.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 16 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów