Slider

Ekspertyza archiwalna w praktyce i zasady archiwizacji akt osobowych jako szczególnego przykładu dokumentacji kategorii BE

data i miejsce: 19 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy odpowiedzialni za dokumentację w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwiści zakładowi posiadających kurs kancelaryjno-archiwalny, zatrudnieni w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, itp.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie całokształtu zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie rodzaje ekspertyz, scharakteryzowany zostanie ich przebieg oraz skutki. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do sporządzenia wniosku o ekspertyzę. Odrębna część dotyczyć będzie archiwizacji akt osobowych zakończonych.

prowadzący: specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. Z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

program:

 • Pojęcie ekspertyzy archiwalnej i jej umiejscowienie w przepisach prawnych
 • Kto, kiedy i jak może wystąpić o ekspertyzę
 • Ekspertyza archiwalna w jednolitych rzeczowych wykazach akt (skąd się bierze kategoria BE)
 • Uprawnienia archiwum państwowego do przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej. Kryteria archiwalnej selekcji dokumentacji
 • Ekspertyza w archiwum zakładowym i składnicy akt
 • Rodzaje ekspertyz archiwalnych

– przy trudnościach w ocenie dokumentacji

– przy brakowaniu

– przed przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

– przed utworzeniem archiwum zakładowego w jednostce

– przy wartościowaniu dokumentacji

– przy tworzeniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych

– przy likwidacji jednostki

– szczególne, na wniosek służby archiwalnej

 • Jak przygotować dokumentację do ekspertyzy archiwalnej? Struktura wniosku o ekspertyzę do archiwum państwowego (elementy wniosku)
 • Opis czynności eksperckich (przebieg ekspertyzy, terminy, ustalenia, dokumentacja)
 • Szczególne rodzaje dokumentacji kategorii BE i charakterystyka prac archiwizacyjnych (koperty dowodowe osób zmarłych, dokumentacja techniczna; akta nadzoru nad…, teczki współpracy i współdziałania)
 • Jak przygotować dokumentację osobową do ekspertyzy archiwalnej
 • Zasady porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji osobowej zgodnie naczelnego wytycznymi służby archiwalnej (Wytyczne metodyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 roku)
 • Kategoryzacja dokumentacji osobowej (akta założone do 1950 r., akta założone w latach 1951-1967, akta założone po 1967 r.), a także planowane przez ministerstwo rozwoju zmiany okresów przechowywania teczek pracowniczych
 • Porządkowanie teczek osobowych w zależności od ich kategorii archiwalnej (A, BE50 i B50), a także wytwórcy (różnice w obowiązkach pracodawców samorządowych i państwowych oraz prywatnych)
 • Charakterystyka poszczególnych etapów prac porządkowych teczek osobowych

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 5.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 12 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów