+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

16-10-2018 Kraków Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Najnowsze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – stan prawny od 9 lipca 2018 r.

data i miejsce: 16 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy organów administracji publicznej zainteresowani egzekucją administracyjną, przede wszystkim z działów księgowości obsługujący należności publicznoprawne a także osoby nadzorujące
i odpowiedzialne za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy specjalistycznej  i praktycznych umiejętności
z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie kompendium wiedzy, jaka wymagana jest
od każdego z uczestników postępowania egzekucyjnego. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych a także orzecznictwem sądów administracyjnych, procesem egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, a także
z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zarówno obligatoryjnych działań wierzycieli poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skuteczne sposoby prowadzenia egzekucji z pozycji organu egzekucyjnego oraz zasady współdziałania pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, postanowień przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

prowadzący: specjalistka ds. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, praktyk
z doświadczeniem pracy w samorządzie, doświadczony wykładowca.

program:
1. Omówienie wybranych źródeł prawa i zasad postępowania egzekucyjnego

1.1. Źródła prawa w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym

1.2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji

1.3. Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej

1.4. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony, organ egzekucyjny)

  1. Wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki wierzyciela

2.1. Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela

2.2. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek)

2.3. Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela

  1. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej

3.1. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego

3.2. Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne

3.3. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia

3.4. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego (omówienie wzoru
i prawidłowego wypełnienia,
forma przesłania do organu egzekucyjnego)

3.5.Ustalenie właściwości organu egzekucyjnego

  1. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych

3.9. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym

3.7. Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3.8. Czy organ egzekucyjny może odmówić przyjęcia tytułu wykonawczego przekazanego np.
w formie papierowej czy z innych przyczyn?

  1. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

4.1. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej

4.2. Formalna weryfikacja tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny – badanie dopuszczalności egzekucji

4.3. Przesłani nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny

4.4. Termin wszczęcia egzekucji

  1. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji.

5.1. Kto i w jakim terminie może wnieść zarzut?

5.2. Tryb rozpatrzenia zarzutów i prawne konsekwencje ich uznania dla organu egzekucyjnego i wierzyciela

5.3. Rola wierzyciela przy rozpatrywaniu zarzutów wniesionych przez zobowiązanego

  1. Prawne środki ochrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

6.1. Wnioskowanie przez zobowiązanego o zwolnienie spod egzekucji

6.2. Skarga na czynności egzekucyjne organu lub egzekutora

6.3. Nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego

  1. Zawieszenie i/lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

7.1. Przesłanki zawieszenia i umorzenia postepowania

7.2. Forma rozstrzygnięcia w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania

7.3. Podjęcie zwieszonego postepowania (przyczyny, forma rozstrzygnięcia)

  1. Charakterystyka najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych należności pieniężnych

8.1. Zasady dotyczące wyboru środków egzekucyjnych (egzekucja z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę,
ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, z ruchomości)

8.2. Skuteczne metody wyszukiwania składników majątkowych, do których można kierować środki egzekucyjne

8.4. Obowiązek dokonywania zajęć egzekucyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej

  1. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji

9.1. Opłaty i wydatki egzekucyjne jako element kosztów

9.2. Tryb określenia kosztów i środki zaskarżenia

9.3. Czy i kto  może umorzyć koszty egzekucyjne (przesłanki umorzenia)?

9.4. Podmioty zobowiązane do zapłaty kosztów egzekucyjnych

9.5. Kiedy koszty zapłaci wierzyciel?

  1. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 2.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 9 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl