+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

E-XTRA Kompetentni

FRDL MIS­T­iA wraz ze Sto­warzysze­niem Edukacji Niefor­mal­nej Mer­i­tum real­izu­je pro­jekt pn „e-Xtra Kom­pe­tent­ni – Rozwój kom­pe­tencji cyfrowych mieszkańców wojew­ództ­wa małopol­skiego
i świę­tokrzyskiego”

Pro­jekt real­i­zowany jest w ramach Pro­jek­tu Oper­a­cyjnego Pol­s­ka Cyfrowa na lata 2014–2020,
 Oś pri­o­ry­te­towa nr 3 „Cyfrowe kom­pe­tenc­je społeczeńst­wa” Dzi­ałanie nr 3.1 „Dzi­ała­nia szkole­niowe na rzecz roz­wo­ju kom­pe­tencji cyfrowych”.

Jego celem jest wzmoc­nie­nie kom­pe­tencji cyfrowych 8036 mieszkańców oraz zwięk­sze­nie stop­nia wyko­rzys­ta­nia e-usług. W ramach pozyskanego grantu Gmi­na zor­ga­nizu­je dla swoich mieszkańców szkole­nia oraz może zakupić sprzęt potrzeb­ny do ich real­iza­cji (do 40% kwoty grantu). Po zakończe­niu pro­jek­tu Gmi­na przekaże sprzęt do szkoły lub ośrod­ka ksz­tałce­nia nauczy­cieli.

Real­iza­c­ja pro­jek­tów powin­na zakończyć się do koń­ca 2019 roku.

Tem­aty szkoleń:

  1. Rodz­ic w Internecie”
  2. Mój biznes w sieci”
  3. Moje finanse i transakc­je w sieci”
  4. Dzi­ałam w sieci­ach społecznoś­ciowych”
  5. Tworzę włas­ną stronę inter­ne­tową (blog)”
  6. Rol­nik w sieci”
  7. Kul­tura w sieci”

W pier­wszej turze konkur­su wpłynęło 38 aplikacji od Gmin, które po wery­fikacji for­mal­nej i mery­to­rycznej uzyskały dofi­nan­sowanie.

Dru­ga tura konkursy planowana jest na przełom września/października.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie pro­jek­tu: www.e-xtra.com.pl

INFOLINIA: 12 633 51 54                     E-MAIL: kompetentni@e-xtra.com.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów