Slider

„E–MISJA-ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO”

 24.06.2019 r. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił IX nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

  W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

           Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)

  •           Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  •           Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  •           Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  •           Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

 Termin składania wniosków: do 08.07.2019 r. (do godz.16:00). Pełna dokumentacja (Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów