Slider

e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Strona www projektu: e-misja.com.pl
Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA
Part­ner pro­jek­tu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”
Czas trwa­nia: 01.08.2018 — 31.07.2020

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Ponadto założenia projektu zmierzają do rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycia umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych wśród mieszkańców obu województw, a także stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym – w gminach.

Projekt obejmuje przeszkolenie 8036 osób dorosłych, w tym 402 osoby z niepełnosprawnościami. Kwota, o którą mogą się ubiegać gminy, to od 15.000 zł do 150.000 zł. W ramach otrzymanych środków Grantobiorcy mogą nie tylko zapewnić przygotowanie merytoryczne i wynagrodzenie dla swoich instruktorów, ale także zakupić sprzęt potrzebny do prowadzenia szkoleń, zorganizować miejsce spotkań dla uczestników zajęć, a także odpowiednio wypromować cykl spotkań, aby każdy zainteresowany członek lokalnej społeczności mógł w nich uczestniczyć.

Tem­atyka szkoleń:

  1. „Rodz­ic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakc­je w sieci”
  4. „Dzi­ałam w sieci­ach społecznoś­ciowych”
  5. „Tworzę włas­ną stronę inter­ne­tową (blog)”
  6. „Rol­nik w sieci”
  7. „Kul­tura w sieci”

Koordynator projektu:  Ewelina Dańko, tel. 12/634 51 54 , e-mail: ewelina.danko@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów