Slider

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

10 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Działania kadrowe w okresie wdrażania reformy mają szczególne znaczenie. Prawidłowe stosowanie przepisów  podstawowych oraz przepisów  przejściowych  warunkuje  skuteczność tych działań oraz minimalizuje negatywne skutki, które mogą się pojawić.  Przygotowanie do ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020,  to okres  niezwykle intensywny z uwagi na zakończenie działalności  gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w  szkołach innego typu, oraz z uwagi  na  przekształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Prawidłowe przeprowadzenie procesów rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku  stanowi niezwykle ważny obszar polityki kadrowej.  Z tego względu zapraszamy  do skorzystania z oferty poniższej szkoleniowej.

ADRESACI:

przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy organów prowadzących (urzędów gmin, starostw powiatowych, cuw) realizujących zadania z zakresu prawa pracy w oświacie,  pracownicy szkół i przedszkoli wykonujący zadnia z obszaru kadrowego.

 

PRGRAM:

 1. Uwarunkowania prawne statusu pracowników jednostek oświatowych
 2. Ruch kadrowy a skuteczność  działań i decyzji w zakresie prawa pracy:

-rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na    podstawie mianowania

-przeniesienie w stan nieczynny

-rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony

-rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

-rozwiązanie stosunku pracy w razie likwidacji lub   reorganizacji szkoły

– wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników samorządowych

-rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

-przeniesienie pracownika samorządowego

 1. Kryteria wypowiedzenia
 2. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie)
 3. Konsultacje z organizacją związkową
 4. Szczególna ochrona stosunku pracy
 5. Rozwiązania przejściowe dla szkół z klasami dotychczasowego gimnazjum
 6. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres)
 7. Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych
 8. Stan nieczynny (w szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum)
 9. Uzupełnienie pensum w innej szkole
 10. Uśrednianie wymiary zatrudnienia
 11. Ustanie zatrudnienia a prawo do odprawy, odprawy emerytalno-rentowej, ekwiwalentu urlopowego i nagrody jubileuszowej
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa-uprawnienia nauczyciela/pracownika samorządowego. Środki ochrony prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy
 13. Orzecznictwo sądowe w zakresie roszczeń z obszaru prawa pracy.Studium konkretnych przypadków
 14. Rozwiązanie stosunku pracy – a przechowywanie dokumentacji  pracowniczej

 

 

KORZYŚCI:

zdobycie wiedzy z zakresu spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych, związanej ze zmianami w prawie pracy i przepisach oświatowych. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

 

PROWADZĄCY: TADEUSZ KONARSKI

prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją,  trener szkoleń dedykowanych  dyrektorom szkół i przedszkoli oraz urzędnikom samorządowym,  autor wielu  publikacji i opracowań, w tym  współautor nowelizacji  przepisów ustawy Karta Nauczyciela  Wykładowca uczelni wyższej.

 

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 28.04.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

 

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów