Slider

Drogi wewnętrzne. Zasady udostępniania nieruchomości pod drogami wewnętrznymi

8 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

PROGRAM:

 1. Pojęcie drogi wewnętrznej w świetle znowelizowanych przepisów.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej.
 3. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami (własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 7. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 8. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
 • umowa dzierżawy,
 • umowa najmu,
 • użyczenie,
 • użytkowanie,
 • służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu).
 1. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 2. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 3. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 4. Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
 5. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego

KORZYŚCI:

 • Poznanie zasad udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym oraz ustalania opłat z tego tytułu.
 • Zdobycie informacji m.in. na temat umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 • Poszerzenie wiedzy nt. cywilnoprawnych form udostępniania nieruchomości innym podmiotom.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę
w orzekaniu w sprawach dróg publicznych. Autor publikacji dotyczącej ustawy o drogach publicznych.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  25 lipca 2019  r. cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 1 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów