Slider

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną – najnowsze zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Problematyka wydawania e-dowodów osobistych Stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 26 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 19 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy gmin realizujący zadania z zakresu procedur wydawania dowodów osobistych.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie kompendium wiedzy dotyczącej wydawania dowodów osobistych wg najnowszych przepisów ustawy. Uczestnicy otrzymają wzory pism i obowiązujących dokumentów.

Prowadzący: Inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 Program:

1. Omówienie zmian w ustawie o dowodach osobistych

 • Nowe normy prawne
 • Warstwa graficzna nowego dowodu osobistego
 • Warstwa elektroniczna nowego dowodu osobistego
 • Dane zawarte w dowodzie osobistym i funkcjonalność warstwy elektronicznej
 • Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym
 • Aktywizacja certyfikatów, kody PUK i PIN, czytniki
 • Zawieszenie i cofanie certyfikatów zamieszczonych w e-dowodzie
 • Wydawanie dowodu osobistego, jego wymiana i unieważnianie oraz udostępnianie danych z RDO
 • Omówienie nowych uprawnień pełnomocnika

2. Zasady wydawania dowodów osobistych

 • Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku
 • Aktualizacja słownika powodów ubiegania się o wydanie e-dowodu
 • Modyfikacja usług dotyczących składania wniosku o e-dowód
 • Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku
 • Elementy obligatoryjne wniosku
 • Problematyka odbioru e-dowodu oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika
 • Formularz odbioru e-dowodu

3. Odmowa wydania dowodu osobistego

 • Postępowanie wyjaśniające
 • Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego
 • Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
 • Odpowiednie stosowanie przepisów KPA

4. Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania

 • Wydanie nowego dowodu osobistego
 • Utrata dowodu osobistego
 • Uszkodzenie dowodu osobistego
 • Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty

5. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego

 • Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego
 • Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
 • Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

6. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej

7. Dyskusja

8. Wzory pism i dokumentów

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów