Slider

Dotacje oświatowe – procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli. Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 r. Planowane zmiany od 2020 r.

27 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego poznają Państwo  regulacje prawne dotyczące dotacji oświatowych, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz orzecznictwo RIO.  Prowadząca omówi doświadczenia innych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem prawidłowości wykorzystania dotacji, zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jst; Uczestnicy poznają zasady właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku, w tym  prawidłowego opisywania faktur rozliczanych z dotacji oświatowej. Omówione zostaną także standardy oraz techniki kontroli, w tym m.in. przygotowanie się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływanie się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe.

ADRESACI:

Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

PROGRAM:

1.Uchwały organu stanowiącego samorządu w zakresie udzielania, rozliczania
i kontroli dotacji oświatowej

2. Wydatkowanie dotacji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – błędy popełniane przez samorządy:

 • Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego – omówienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., określonych w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Klasyfikacja wydatków na specjalną organizację nauki: wynagrodzenia specjalistów, wydatki rzeczowe bieżące, wydatki inwestycyjne, wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego
 • Interpretacja pojęcia „zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń
 • Klasyfikowanie wydatków związanych z realizacją zapisów IPET
 • Klasyfikacja wydatków na zadania inne niż wynikające z orzeczeń
 • Rozbieżności interpretacyjne wydatkowania dotacji na dzieci  z niepełno sprawnościami
 • Kontrola wydatków na realizację zadań wskazanych w ustawie

3. Zasadnicze elementy prawa pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST:

 • Jeden organ prowadzący. Kilka placówek oświatowych. Ilu pracodawców?
 • Warunki zatrudniania dyrektora i nauczycieli w placówkach niepublicznych
 • Kiedy umowa o pracę, kiedy umowa cywilna
 • Obowiązek zawierania umów o pracę
 • Przepisy przejściowe w związku z dodatkowym zatrudnieniem  na podstawie stosunku pracy w innej placówce
 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły i placówki niepublicznej
 • Kwalifikacje dyrektorów
 • Limity wynagrodzenia dyrektora oraz nauczycieli placówki niepublicznej
 • Zatrudnianie nauczycieli na podstawie innego stosunku prawnego
 • Formy zatrudniania logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty
 • Ustalenie kwalifikacji nauczyciela
 • Sprawdzanie kwalifikacji nauczycieli przez dyrektora
 • Stosunek pracy pracowników administracji szkolnej oraz nauczycieli
 • Uprawnienia socjalne nauczycieli w placówkach niepublicznych

4. Prawne obowiązki dyrektora oraz organu prowadzącego:

 • Relacja dyrektora z organem prowadzącym
 • Zadania dyrektora
 • Zadania organu prowadzącego
 • Wynagrodzenie organu prowadzącego pełniącego funkcje dyrektora
 • Funkcjonowanie w placówce więcej niż jednego dyrektora , a rozliczenie wynagrodzenia z dotacji
 • Orzeczenia sądów w sprawie wynagradzania dyrektorów, organu prowadzące

5. Zmiany w sposobie funkcjonowania placówek niepublicznych od 1 września 2019 r.:

 • Dostosowanie statutów do nowych przepisów prawa
 • Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia na założenie placówki, składanie
 • dodatkowego oświadczenia od (uzupełnienie wniosków)
 • Dane niezbędne w zgłoszeniu do ewidencji
 • Zmiany w przestrzeganiu art 14 ust. 3 Prawa oświatowego
 • Zmiana zezwolenia na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
 • Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły niepublicznej
 • Zmiana w zakresie danych wskazanych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
 • Nowa siedziba lub inna lokalizacja prowadzenia zajęć
 • Przekazanie szkoły lub placówki innej osobie prawnej lub fizycznej

6. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych:

 • Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazanych dotacji na rzecz osoby prowadzącej
 • Rozszerzenie możliwości kontroli o przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych pracowników
 • Ograniczenie wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
 • Terminy przekazywania transzy dotacji
 • Dotowanie ucznia zapisanego w kilku jednostkach oświatowych

7. Wykorzystanie dotacji:

 • Wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji oświatowej
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej
 • Dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej
 • Rozliczanie najmu lokalu pomiędzy małżonkami
 • Kiedy istnieje możliwość rozliczenia z dotacji oświatowej szkoleń, kursów, studiów oraz kto w nich może uczestniczyć
 • Opłaty za media proporcjonalne do zajmowanej powierzchni
 • Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci z niepełnosprawnościami
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem specjalnym
 • Remonty obiektów szkolnych, a wydatki inwestycyjne
 • Kiedy z dotacji można rozliczać koszty eksploatacji samochodu
 • Rozliczenie z dotacji oświatowej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 • Wydatki administracyjne organu prowadzącego
 • Wydatki związane z obsługą prawną organu prowadzącego
 • Finansowanie leasingu z dotacji oświatowej
 • Koszty wyżywienia dzieci w placówce – na co należy zwrócić uwagę i jak uniknąć podważenia celu wydatkowania dotacji
 • Kiedy kontrola może zakwestionować wydatki związane z zakupem podręczników, wyprawki, biletów do kina, teatru, itp?

8.Funkcjonowanie placówki niepublicznej zgodnie z obowiązującym prawem:

 • Różnice pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
 • Różnice w wynagrodzeniach pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w placówkach niepublicznych od 1 stycznia 2018 r.
 • Zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osobowy prowadzącej jednostkę oświatową, będącej dyrektorem – wyroki sądów w tej sprawie
 • Opodatkowanie wynagrodzenia organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora
 • Zmiany dotyczące nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych – od 1 września 2018 r.
 • Kwalifikacje nauczycieli niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych oraz organu prowadzącego – w świetle obowiązujących przepisów
 • Statut placówki niepublicznej, nowelizacja statutu w wyniku reformy
  Dokumentacja obowiązkowa i nieobowiązkowa w przedszkolu niepublicznym dokumentowanie przebiegu nauczania w niepublicznym przedszkolu i szkole.
  Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
  Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych;
 • Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne – czy można zmieniać w ciągu roku wydatki wykazane w sprawozdaniach wcześniejszych; dopuszczalność sprawozdań innych niż roczne
 • Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji

9. Zasady finansowanie i rozliczania niepublicznej placówki oświatowej.

 • Kryteria przyznawania dotacji
 • Tryb, termin i sposób rozliczania dotacji
 • Interpretacja pojęcia „wydatków bieżących” oraz „działalności bieżącej”
 • Podmiot ponoszący wydatki do rozliczenia dotacji oświatowej
 • Wydatki na zadania organu prowadzącego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
 • Termin na dokonanie wydatku

10. Postępowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:

 • Co może kontrolować organ dotujący, na co należy zwrócić uwagę w trakcie kontroli?
 • Uprawnieniach kontrolujących oraz kontrolowanych
 • Udział organu prowadzącego placówkę w kontroli wykorzystania dotacji oświatowej
 • Termin na przygotowanie się do kontroli, termin przeprowadzenia kontroli
 • Podmioty prowadzące kontrolę
 • Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek
 • Prawo wstępu do placówki
 • Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania
 • Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności formułowania pytań do organu prowadzącego oraz udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów – przykłady
 • Kontrola liczby uczniów (wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług w placówce, problem nieuczęszczania uczniów/przedszkolaków do placówek, a obowiązujące umowy)

11. Kontrola wydatków bieżących, w tym:

 • Kontrola dokumentacji źródłowej (faktury, rachunki, listy płac, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, deklaracje ZUS DRA, RCA, itp.)
 • Kontrola ewidencji księgowej oraz dokumentacji organizacyjnej
 • Zakres dokumentacji objętej kontrolą – niedozwolone praktyki kontrolerów
 • Kontrola rachunku bankowego placówki dotowanej (rachunek bankowy organu prowadzącego czy rachunek bankowy placówki dotowanej)

KORZYŚCI:

Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe. 

PROWADZĄCA: 

Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta oraz Główny Specjalista referatu oświaty, Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 13 września 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 23 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów