Slider

Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli – problemy i wyzwania w 2019 roku. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji w pytaniach i odpowiedziach (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 29 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 22 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; podmioty zapewniające obsługę̨ finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; podmioty zapewniającej obsługę̨ finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane
z budżetu samorządu.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych,  najnowszego orzecznictwa sadowego oraz orzecznictwa RIO. Poznanie i ocena doświadczeń́ innych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych; Zapoznanie się̨ z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego; Zapoznanie się̨ ze standardami oraz techniką kontroli; Nabycie umiejętności przygotowania się̨ do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się̨ na odpowiednie przepisy oraz wyroki sadowe. Poznanie zasad właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku. Prawidłowe opisywanie faktur rozliczanych z dotacji oświatowej. Zapoznanie się z niedozwolonymi praktykami kontrolerów.

Prowadzący:  Ekspert Wiedzy i Praktyki, Szkoleniowiec, główny specjalista ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i inne. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy, w tym dotacji oświatowej.

 Program:

1. Zmiany zasad wykorzystania dotacji oświatowych w 2019 r.

 • Uchwały dotacyjne przygotowane przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. – na co należy zwrócić uwagę?
 • Kwalifikacje wymagane od nauczycieli w placówkach niepublicznych (umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna, kupowanie usług od zewnętrznych podmiotów)
 • Zatrudnienie w szkole publicznej lub przedszkolu niepublicznym osoby niebędącej nauczycielem; asystent nauczyciela
 • Umowa zlecenie z pracownikiem pedagogicznym – Nowość!!! zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące
  od 1 stycznia 2019 r.
 • Nowość!!! Kształcenie specjalne – wydatkowanie dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jej rozliczanie – zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 • Roczne wynagrodzenie organu prowadzącego oraz pracowników w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy
  zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w wydatkowaniu dotacji oświatowych – ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r., poz. 2245)

2. Kształcenie specjalne – wydatkowanie dotacji oraz jej rozliczenie – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

 • Dotacja na uczniów niepełnosprawnych wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z kształceniem specjalnym
 • Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – wyłącznie na przeprowadzone zajęcia (zakres prowadzenia i dokumentowania tych zajęć)
 • Dzieci niepełnosprawne (dotacja od momentu uzyskania orzeczenia). Jak postępować w przypadku gdy rodzic dostarczy orzeczenie w późniejszym terminie? Czy należy wyrównać dotację za miniony okres?
 • Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci niepełnosprawne
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem specjalnym

3. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

 • Wprowadzenie ustawowej definicji wydatków bieżących prywatnych jednostek finansowanych dotacją
 • Różnica pomiędzy wydatkiem bieżącym a wydatkiem inwestycyjnym
 • Zmiana kwoty związana z rozliczaniem pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazywanych dotacji;
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz uczniów
 • Dotacja w przypadku ucznia więcej niż jednej placówki – Nowość!!! zmiany od 1 stycznia 2019 r.

 4. Kontrola wykorzystania dotacji

 • Dotacje oświatowe jako środki podlegające szczególnej kontroli
 • Udział organu prowadzącego niepubliczną placówkę w kontroli wydatkowania dotacji oświatowej
 • Tryb i zakres kontroli (kontrola dokumentacji źródłowej – niedozwolone praktyki kontrolerów)
 • Kontrola rachunku bankowego
 • Przedmiot kontroli
 • Procedura przeprowadzania kontroli
 • Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli
 • Nabycie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów, powoływanie się na przepisy oraz wyroki sądowe

5. Pytania i odpowiedzi

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów