Slider

Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły, przedszkola oraz placówki wychowania przedszkolnego. zmiany w wykorzystaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji oświatowych (Termin potwierdzony)

7 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. dotacji oświatowych, podczas którego poznają Państwo  regulacje prawne dotyczące dotacji oświatowych, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz orzecznictwo RIO.  Prowadząca omówi doświadczenia innych placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem prawidłowości wykorzystania dotacji. Omówione zasady właściwego dokumentowania wydatkowania dotacji w ciągu roku, prawidłowe opisywanie faktur rozliczanych z dotacji oświatowej a także niedozwolone praktyki kontrolerów.

ADRESACI:

Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

PROGRAM:

I.Beneficjenci dotacji oświatowych

1. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji
2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
3. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę: osoba fizyczna, osoba prawna, spółki osobowe
4. Zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznych podmiotów oświatowych
5. Założenie placówki oświatowej przez osobę fizyczną i osobę prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
6. Statut szkoły lub placówki oraz akt założycielski
7. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewiedzianych do zatrudnienia w placówce
8. Zmiany danych powstałych po wpisie do ewidencji

II.Dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych

1. Wprowadzenie ustawowej definicji wydatków bieżących prywatnych jednostek – finansowanych dotacją
2. Zmiana kwoty związana z rozliczaniem pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3. Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazanych dotacji – na rzecz osoby prowadzącej
4. Dotacja na uczniów niepełnosprawnych wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z kształceniem specjalnym
5. Rozszerzenie możliwości kontroli o przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych pracowników
6. Ograniczenie wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
7. Zakaz zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych – wyjaśnienia MEN
8. Kwalifikacje organu prowadzącego – pełniącego funkcję dyrektora
9. Transza za styczeń płatna do 20 stycznia
10. Dotowanie ucznia zapisanego w kilku jednostkach oświatowych
11. Aktualizacja podstawowych kwot dotacji – terminy aktualizacji na początku roku budżetowego
12. Aktualizacja dotacji obliczanej wg subwencji
13. Wyrównywanie kwot dotacji

III.Kwestie sporne w zakresie rozliczania dotacji – omówienie najczęściej kwestionowanych wydatków przez samorządy:

1. Wydatki związane z reklamą placówki oraz marketingiem (prowadzenie stron internetowych, utrzymanie domen komputerowych)
2. Rozliczanie najmu lokalu, w którym znajduje się placówką, gdy jest on własnością organu prowadzącego – przykłady wyroków sądowych
3. Kiedy istnieje możliwość rozliczenia z dotacji oświatowej – szkoleń, kursów, studiów oraz kto w nich może uczestniczyć?
4. Opłaty za media proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni
5. Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci niepełnosprawne
6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem specjalnym
7. Remonty obiektów szkolnych, a wydatki inwestycyjne
8. Kiedy z dotacji można rozliczać koszty eksploatacji samochodu?
9. Rozliczenie z dotacji oświatowej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
10.Wydatki administracyjne organu prowadzącego
11. Wydatki związane z obsługą prawną organu prowadzącego
12. Finansowanie leasingu z dotacji oświatowej
13. Koszty wyżywienia dzieci w placówce – na co należy zwrócić uwagę i jak uniknąć podważenia celu wydatkowania dotacji
14. Kiedy kontrola może zakwestionować wydatki związane z zakupem podręczników, wyprawki, biletów do kina, teatru, itp?

IV. Funkcjonowanie placówki niepublicznej zgodnie z obowiązującym prawem

1. Różnice pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
2. Różnice w wynagrodzeniach pomiędzy placówką publiczną oraz niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną bądź prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w placówkach niepublicznych od 1 stycznia 2018 r.
4. Zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osobowy prowadzącej jednostkę oświatową, będącej dyrektorem – wyroki sądów w tej sprawie
5. Opodatkowanie wynagrodzenia organu prowadzącego pełniącego funkcję dyrektora
6. Zmiany dotyczące nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych – od 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
7. Kwalifikacje nauczycieli niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych oraz organu prowadzącego – w świetle obowiązujących przepisów
8. Statut placówki niepublicznej, nowelizacja statutu w wyniku reformy
9. Dokumentacja obowiązkowa i nieobowiązkowa w przedszkolu niepublicznym, dokumentowanie przebiegu nauczania w niepublicznym przedszkolu i szkole
10. Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
11. Prowadzenie ewidencji dowodów księgowych
12. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne – czy można zmieniać w ciągu roku wydatki wykazane w sprawozdaniach wcześniejszych; dopuszczalność sprawozdań innych niż roczne
13. Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji

V. Zasady finansowanie i rozliczania niepublicznej placówki oświatowej

1. Kryteria przyznawania dotacji
2. Tryb, termin i sposób rozliczania dotacji
3. Interpretacja pojęcia „wydatków bieżących” oraz „działalności bieżącej”
4. Podmiot ponoszący wydatki do rozliczenia dotacji oświatowej
5. Wydatki na zadania organu prowadzącego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
6. Termin na dokonanie wydatku

VI. Postępowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

1. Co może kontrolować organ dotujący, na co należy zwrócić uwagę w trakcie kontroli?
2. Uprawnieniach kontrolujących oraz kontrolowanych
3. Udział organu prowadzącego placówkę w kontroli wykorzystania dotacji oświatowej
4. Termin na przygotowanie się do kontroli, termin przeprowadzenia kontroli
5. Podmioty prowadzące kontrolę
6. Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek
7. Prawo wstępu do placówki
8. Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania
9. Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności formułowania pytań do organu prowadzącego oraz udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów – przykłady
10. Kontrola liczby uczniów (wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług w placówce, problem nieuczęszczania uczniów/przedszkolaków do placówek, a obowiązujące umowy)
11. Kontrola wydatków bieżących, w tym

VII. Tryb przeprowadzania kontroli oraz dochodzenie zwrotu dotacji – kiedy dotacje podlegają zwrotowi.

 

KORZYŚCI:

Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe. Możliwość przedyskutowania z wykładowcą – praktykiem problematycznych kwestii z zakresu omawianego tematu.

PROWADZĄCA:

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec, Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. główny specjalista ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i inne. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy, w tym dotacji oświatowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2 maja 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10 maja.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów