Slider

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, a ochrona danych osobowych w kontekście RODO (Termin potwierdzony)

7 maja 2019, godz. 10.00-15.00

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Warszawska 1/6

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zagadnień dostępu do informacji publicznej, a ochrony danych osobowych w kontekście RODO, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej w jednostkach, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Czym jest informacja publiczna – przykłady w orzecznictwie. Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji i podmioty obowiązane do jej udostępnienia.
 2. Informacja prosta a przetworzona. Analiza różnic na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 3. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych na tle najnowszego orzecznictwa.
 4. Procedura udostępniania informacji publicznej. Analiza możliwych scenariuszy w przypadku złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Stosowanie przepisów KPA. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.
 5. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, repozytorium, miejsca ogólnie dostępne).
 6. Opłata za dostęp do informacji publicznej na tle orzecznictwa. Jak w praktyce ustalać koszty udostępniania informacji publicznej? Czy opłata podlega egzekucji administracyjnej?
 7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Decyzja administracyjna.
 8. Umorzenie postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej. Decyzja administracyjna. Zmiany w KPA – nowe elementy decyzji.
 9. Orzecznictwo sądowe w zakresie informacji publicznej.
 10. Jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP?
 11. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia.
 12. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO.
 13. Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji.
 14. Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 15. Uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 16. Pytania i odpowiedzi.
 17. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej.
 • Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 • Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników jst.
 • Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej.
 • Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej.
 • Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.
 • Możliwość konsultacji z trenerem przedmiotowych dokumentów.

 

PROWADZĄCA: 

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.  Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń  i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 26.04.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 02.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów