+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności określone w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

data i miejsce: 10 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: sekretarze urzędów jst, osoby odpowiedzialne za koordynację udzielania informacji publicznej w urzędach jst oraz osoby udzielające takich informacji, pracownicy biura rady.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem w przedmiotowym zakresie oraz przedstawienie – na przykładach, jakie kryteria powodują, że dana informacja jest traktowana jako informacja określona w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Prowadząca omówi także kwestie postępowania w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prawo do prywatności.

prowadzący: Radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi. Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Autorka publikacji z powołanego obszaru tematycznego, w tym glos do orzeczeń.

 program:

 • Prawo do prywatności pracowników samorządowych:
 • Problematyka udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
  – definicja ,,osób pełniących funkcje publiczne” w orzecznictwie sądów administracyjnych
  – informacja o wynagrodzeniu
  – informacja o urlopie (+ ekwiwalencie)
  – informacja o obecności w pracy
  – informacja o naborze
  – informacja o wykształceniu i kompetencjach
  – informacja o dokumentach zawartych w aktach osobowych
  – informacja o delegacjach
 • zasady udostępniania informacji o pracownikach nie pełniących funkcji publicznych (analiza zakresu obowiązków jako element niezbędny do uznania pracownika samorządowego jako osoby, która nie pełni funkcji publicznych)
 • Prawo do prywatności a dokumenty złożone do organu (tzw. dokumenty prywatne)
 • Prawo do prywatności a akta postępowania administracyjnego i skargowego:
  dokumenty prywatne złożone do akt sprawy
  – strona postępowania a osoby trzecie jako wnioskodawcy o udostępnienie informacji publicznej (kolizja k.p.a. i u.d.i.p.)
 • Postępowanie w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prawo do prywatności:
  Wymogi formalne wniosku
  – Odpowiednie stosowanie kpa
  – Elementy decyzji z k.p.a. oraz z u.d.i.p.
  – Oświadczenie pracownika o rezygnacji z prawa do prywatności
  – Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji z uwagi na prawo do prywatności
  – Termin na wydanie decyzji
  – Czy należy przedłużyć termin na podstawie k.p.a. lub u.d.i.p.?
  – Od kiedy liczyć termin na rozpoznanie sprawy w sytuacjach złożenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, itp.?
 • Środki przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia czy też braku reakcji /udzielenia informacji publicznej;
  Odwołanie do organu wyższego stopnia
  – Skarga na bezczynność (bezczynność z rażącym naruszeniem prawa).

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 26.11.2018 r. – cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 3 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów