Slider

Dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych – obowiązki gmin

data i miejsce: 11 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i pracownicy administracji rządowej: pracownicy pomocy społecznej, pracownicy nadzoru właścicielskiego, obsługa prawna, finansowa, pracownicy służb zespolonych i niezespolonych, prywatni właściciele nieruchomości, zarządcy i administratorzy nieruchomości.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie przez uczestników praktycznych przykładów zasad i organizacji dopłat do czynszów najemców lokali mieszkalnych

prowadzący: absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódź- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

program:

  • Pojęcia i definicje
  • Uprawnieni do dopłat
  • Wyłączeni z dopłat
  • Położenie mieszkania i okres najmu
  • Zasady przeprowadzania naboru wniosków i zasady kwalifikacji dochodowej w uchwałach rady gminy/miasta (przykład)
  • Zasady przyznawania dopłat w umowach pomiędzy gminą i inwestorem (przykład)
  • Konieczne załączniki najemcy do wniosku o dopłatę
  • Opis decyzji organu przyznającego/wstrzymującego/odmawiającego dopłaty (przykład)
  • Formy organizacyjne dopłat
  • Fundusz Dopłat – limity roczne

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów